Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 14340VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen eenrichtingsweg Tipweg Vorstenbosch

Logo Bernheze

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden C2, C3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het aanbrengen of verwijderen van onderborden die het aantal categorieën weggebruikers vergroot of verkleint geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 8 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van onderborden die het aantal categorieën weggebruikers vergroot of verkleint geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de Tipweg is gelegen net buiten de kern Vorstenbosch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• de Tipweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg en hier een maximumsnelheid geldt van 60 km/uur;

• de Tipweg is gelegen tussen de Heuvel en Kampweg

• op deze weg toegangen zijn naar erven (percelen) aanwezig zijn;

• aan deze weg twee jeugdverenigingen, een tennisvereniging en enkele woningen zijn gelegen;

• de Tipweg deels onverhard is en deels verhard;

• het verharde gedeelte ongeveer 1,7 meter breed is en deze impliciet bedoeld is voor fietsverkeer;

• de rijbaan onverhard is en ongeveer 2,5 meter breed is en impliciet bedoeld is voor autoverkeer;

• beide stroken door alle weggebruikers gebruikt mogen worden;

• de breedte van de weg autoverkeer in 2 richtingen toestaat, maar dat fietsers in de verdrukking komen;

• de verkeersintensiteiten minimaal zullen zijn, maar autoverkeer de nodige verkeersruimte toe-eigent ten koste van de verkeersruimte voor fietsverkeer;

• fietsverkeer vooral bestaat uit kinderen tot 18 jaar;

• daarnaast ook veel ouders de kinderen halen en brengen met de auto;

 

• vanaf ongeveer 1 december 2020 tot en met de besluitdatum van dit verkeersbesluit een eenrichtingsweg is ingesteld op de Tipweg bij wijze van proef;

• de proef is ingesteld in overleg met de dorpsraad Vorstenbosch;

 

• een verkeersmeting nog niet mogelijk is gebleken vanwege problemen met eigen telapparatuur binnen de duur van de proef;

• de problemen met de telapparatuur nog niet is opgelost en het uitstellen van een definitieve invoering niet voor de hand ligt;

• de verkeersintensiteiten op de Tipweg bestaan uit verkeersbewegingen van enkele bewoners, rijden van en naar enkele landbouwpercelen en de verenigingsgebouwen;

• aangenomen wordt dat het verkeer voor (nagenoeg) 100% uit bestemmingsverkeer bestaat;

 

• op de Tipweg de verharde strook aan de zuidzijde van de weg is gelegen;

• omdat de strook aan één zijde van de weg ligt, fietsers gebruik maken van de verharde strook, omdat dit vele malen fijner fietst dan over de zandweg;

• dit tegelijkertijd betekent dat fietsers in westelijke richting aan de linkerzijde van de weg rijden;

• door de aanwezigheid van autoverkeer bij het halen en brengen, er combinaties ontstaan tussen linksrijdende fietsers en rechtsrijdende automobilisten;

• de combinatie onwenselijk is vanwege een aantal factoren:

• bochtige weg, waardoor tegenliggers niet altijd even goed waarneembaar zijn;

• onvoorspelbaarheid van bestuurders, het is ofwel de automobilist ofwel de fietser die moet uitwijken, waarbij fietsers niet graag naar het zandpad gaan en zij tegelijkertijd de zwakkere verkeersdeelnemers zijn;

• autoverkeer en fietsverkeer elkaar in schemering of duisternis elkaar onvoldoende kunnen zien aankomen; in de Tipweg weliswaar verlichting aanwezig is, maar de lichtmasten ongeveer 40 meter uit elkaar staan;

• door het instellen van de eenrichtingsweg (inrijden vanaf de Kampweg toegestaan) zal dit probleem niet geheel wegnemen;

• wel zal de eenrichtingsweg zorgen voor geen/minder tegenliggers per auto waardoor meer links rijden beter mogelijk wordt;

• de verkeersveiligheid daardoor verbetert;

 

• de gemeente Bernheze in september 2020 een melding heeft ontvangen over de verkeerssituatie in de Tipweg;

• de gemeente na deze melding een aantal voors en tegens heeft afgewogen en een aantal verkeersmaatregelen heeft bekeken;

• in de melding is gevraagd of het instellen van een eenrichtingsweg de verkeersveiligheid zou verbeteren;

• de optie eenrichtingsweg de situatie naar verwachting wel zou verbeteren, maar de exacte uitwerking hiervan nog niet te voorspellen was;

• de gemeente daarom een proef heeft ingesteld;

• de eenrichtingsweg geldt alleen tussen huisnummers 11 en 15;

• de beperkte lengte van de eenrichtingsweg als voordeel heeft dat overige weggedeelten voor autoverkeer in 2 richtingen te gebruiken zijn;

• als overige weggedeelten in 2 richtingen te gebruiken zijn, autoverkeer de verenigingsgebouwen altijd kan bereiken vanaf de Kampweg of vanaf de Heuvel/Nistelrodesedijk en dat dit tevens een deel van het doorgaande autoverkeer tegenhoudt;

• de eenrichtingsweg is ingesteld is tussen huisnummer 11 en 15, waarbij inrijden vanaf de Kampweg is toegestaan;

• aan de zijde Heuvel/Nistelrodesedijk een bord ‘doodlopende weg’ staat met onderbord ‘uitgezonderd fietsers/bromfietsers’;

 

• de gemeente Bernheze eind januari bericht ontvangen heeft van de dorpsraad Vorstenbosch over de tijdelijke eenrichtingsweg;

• de dorpsraad alleen positieve reacties ontvangt over de ingestelde proef en verzoekt de gemeente om de borden definitief te plaatsen;

• de gemeenten in een kleine belronde de aanwonenden en verenigingen heeft gevraagd naar de ervaringen;

• de ervaringen positief zijn, maar dat er nog veel weggebruikers tegen de richting in rijden;

• de maatregel an sich een goede maatregel is, maar dat de naleving nog geheel naar wens is;

• de dorpsraad aangeeft dat de verenigingen zich zullen inzetten voor het kenbaar maken van de verkeersmaatregel en de automobilisten hierop zal aanspreken;

• de gemeente graag meegaat in dit verzoek en de definitieve plaatsing bekrachtigt met een verkeersbesluit;

• aanwonenden en verenigingen in de straat in november 2020 zijn geïnformeerd over de proef;

• de borden in eerste instantie als proef zijn geplaatst tot 1 maart 2021;

• nu bij de laatste berichtgeving de gemeente de proef wil omzetten naar een definitieve maatregel;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. Door het plaatsen van borden C2 en C3 met onderborden ob54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers) uit bijlage 1 van het RVV 1990 in de Tipweg, tussen huisnummers 11 en 15 een eenrichtingsweg in te stellen waarbij fietsers en bromfietsers zijn uitgezonderd;

 

Heesch, 15 maart 2021

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

 

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.