Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 13680VerkeersbesluitenAanleg voetgangersoversteekplaats Notaris Mulderstraat

Logo Hoogeveen

VERKEERSBESLUIT

Nr.2021/05

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,

 

Overwegende:

- dat in 2019 een motie is aangenomen in de gemeenteraad van Hoogeveen waarin het college wordt opgeroepen de verkeersveiligheid op het traject Schutstraat/Haagje (tussen rotonde Zuiderweg en rotonde Notaris Mulderstraat) te verhogen;

- dat begin 2020 een fysieke bijeenkomst met aanwonenden en ondernemers van deze twee straten heeft plaatsgevonden;

- dat vlak voor de bijeenkomst het verzoek kwam om ook de oversteekbaarheid van de Notaris Mulderstraat in hetzelfde onderzoek mee te nemen;

- dat de Notaris Mulderstraat, net als de Schutstraat en Het Haagje, deel uitmaakt van de Centrumruit;

- dat de wens voor de Notaris Mulderstraat is om een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) te creëren op het bestaande verkeersplateau nabij de Bentinckslaan;

- dat op basis van de wensen van de aanwonenden en ondernemers twee varianten zijn gemaakt voor verbetering van de verkeersveiligheid. Het college van Hoogeveen heeft vervolgens gekozen voor de goedkoopste variant;

- dat dit voor de Notaris Mulderstraat inhoudt dat er alleen een voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd zonder middengeleider, zonder de maximumsnelheid van 50 km/uur te verlagen;

- dat de Notaris Mulderstraat in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met (de gemachtigde van) de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Op de Notaris Mulderstraat een voetgangersoversteekplaats aan te leggen.

 

De maatregel bestaat uit het plaatsen van de borden L2 van de bijlage 1 van het RVV 1990 bij de voetgangersoversteekplaats en het aanbrengen van zebramarkering op de weg.

 

 

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

 

 

Hoogeveen, 24 februari 2021

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

 

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 17 maart 2021 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening Notaris Mulderstraat te Hoogeveen

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.