Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2021, 13678VerkeersbesluitenInstellen 30 km/uur Schutstraat/Haagje en aanleggen zebrapaden

Logo Hoogeveen

VERKEERSBESLUIT

Nr.2021/04

 

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen

 

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,

 

Overwegende:

- dat in 2019 een motie is aangenomen in de gemeenteraad van Hoogeveen waarin het college wordt opgeroepen de verkeersveiligheid op het traject Schutstraat/Haagje (tussen rotonde Zuiderweg en rotonde Notaris Mulderstraat) te verhogen;

- dat begin 2020 een fysieke bijeenkomst met aanwonenden en ondernemers van deze twee straten heeft plaatsgevonden;

- dat daaruit naar voren kwam dat de algemene wens is om de maximumsnelheid op dit traject te verlagen van 50 naar 30 km/uur;

- dat naast de snelheid, ook de oversteekbaarheid voor voetgangers een probleem is. Er is een grote wens voor meer voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden);

- dat op basis van de wensen van de aanwonenden en ondernemers twee varianten zijn gemaakt voor verbetering van de verkeersveiligheid. Het college van Hoogeveen heeft vervolgens gekozen voor de goedkoopste variant;

- dat dit inhoudt dat met verkeersborden de maximumsnelheid teruggebracht wordt naar 30 km/uur en dat op de twee bestaande verhoogde oversteken in de Schutstraat zebrapaden zullen worden aangelegd. Op Het Haagje blijven de twee zebrapaden op hun huidige locatie, er komen geen nieuwe bij;

- dat het Haagje en Schutstraat in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Hoogeveen;

- dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met (de gemachtigde van) de korpschef van de regiopolitie Drenthe.

 

Besluiten:

I. Op de Schutstraat en Het Haagje een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen;

II. Op de Schutstraat op twee locaties een voetgangersoversteekplaats aan te leggen.

III. De maatregelen bestaan uit het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van de volgende borden van de bijlage 1 van het RVV 1990:

 Verplaatsen van A1zb (30) en A2ze (30) op de Schutstraat, van vlakbij de rotonde met de Alteveerstraat naar het begin van de Schutstraat nabij de rotonde Zuiderweg;

 Verwijderen van A1zb (30) en A2ze (30) op de Reviusweg;

 Verwijderen van A1zb (30) en A2ze (30) op het Schutsplein;

 Verplaatsen van A1zb (30) en A2ze (30) op Het Haagje, van vlakbij de rotonde met de Alteveerstraat naar vlak voor de rotonde Notaris Mulderstraat;

 Verwijderen van A1zb (30) en A2ze (30) op het Kaaplaantje;

 Verwijderen van A1zb (30) en A2ze (30) op de Beukemastraat;

 Bij de twee voetgangersoversteekplaatsen worden de borden L2 geplaatst en wordt zebramarkering op de weg aangebracht.

 

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

 

 

Hoogeveen, 24 februari 2021

 

Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

 

 

 

 

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzame Leefomgeving

 

 

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 17 maart 2021 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra, via telefoonnummer 14 0528.

 

 

Bijlage(n):

- Situatietekening Schutstraat te Hoogeveen

- Situatietekening Het Haagje te Hoogeveen

 

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.