Vaststelling bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer, omgevingsvergunningen en watervergunning (gecoördineerde procedure)

Logo Bergen (L)

 

Bekendmaking

Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Bergen (L.) het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer gewijzigd vastgesteld. Daarna hebben burgemeester en wethouders op 23 februari 2021 de omgevingsvergunningen voor het Energielandgoed Wells Meer verleend voor 4 windturbines en ca 180 hectare zonnevelden. Tevens is door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de Watervergunning verleend https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/.

 

Co ö rdinatieregeling

Voor dit initiatief heeft de gemeenteraad op 21 april 2020 besloten de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro) toe te passen.

 

Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen het Natura 2000-gebied Maasduinen, de Wezerweg, de Duitse grens en de Kevelaarsedijk in Well.

 

Waarom dit bestemmingsplan?

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer is de gemeentelijke ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. In de structuurvisie uit 2018 heeft de gemeenteraad het gebied Wells Meer aangewezen als een gebied waar Gemeente Bergen grootschalig duurzame energie wil gaan opwekken. Hiermee wil de gemeenteraad minimaal 50% van haar energiedoelstelling behalen.

 

Het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer maakt de realisatie van het Energielandgoed mogelijk. Het Energielandgoed bestaat uit diverse onderdelen:

 • Ca 180 hectare zonnevelden in diverse hoogtes en dichtheden.

 • 4 windturbines.

 • Een energieboulevard met ontsluitingsweg en bebouwingsmogelijkheden voor een bezoekers/educatiecentrum, duurzame bedrijvigheid en testvelden.

 • Natuur en recreatieve routes.

 

Wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de windturbines en de ontwerp watervergunning hebben van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 17 zienswijzen ingediend. Deze zijn in de Zienswijzennota Energielandgoed Wells Meer van een gemeentelijke reactie voorzien. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad, zowel naar aanleiding van de ingediende zienswijzen als ambtshalve, wijzigingen aangebracht in de toelichting, verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn te vinden in hoofdstuk 5 van de zienswijzennota. De nota is een bijlage bij het bestemmingsplan en is te vinden via de hieronder aangegeven locatie van de stukken.

Raadplegen stukken

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt, met de verleende omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en de vier windturbines en de verleende watervergunning met de daarbij behorende stukken, van donderdag 18 maart tot en met woensdag 28 april 2021 ter inzage.

 

Waar zijn de stukken te vinden?

Alle stukken kunt u raadplegen:

 • 1.

  Via www.energielandgoedwellsmeer.nl/publicatie of www.bergen.nl.

 • 2.

  Bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt hier in verband met de coronamaatregelen alleen op afspraak terecht.

 

Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

(plannummer NL.IMRO.0893.BP20005ELWMWEL-VA01).

 

Beroep

Ingevolge artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tegen het gecoördineerde besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de watervergunning en de twee omgevingsvergunningen kan gedurende de beroepstermijn (tot en met 28 april 2021 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State , Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 

 • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan of de ontwerpvergunningen.

 • Iedere belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

 • Iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht.

 

Uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 januari 2021, zaak C‑826/18, leiden wij af dat in tegenstelling tot het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor milieuaangelegenheden tevens beroep kan worden ingesteld door:

 • Niet-belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht.

 • Belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven.

 

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Een beroep schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Besluiten treden niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet

In de regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw) is het plangebied Energielandgoed Wells Meer aangewezen als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw. Dit betekent, dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Vragen

Voor vragen, opmerkingen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Naar boven