Wijzigingsplan Spreeuwenburgerweg Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het wijzigingsplan 'Spreeuwenburgerweg'is opgesteld ten behoeve van het juridisch-planologisch mogelijk maken van één vrijstaande woning op het perceel A7940 aan de Spreeuwenburgerweg in Oisterwijk.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een wijzigingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst over grondexploitatie ter inzage.

 

Beschikking hogere grenswaarde geluidhinder

Bij deze wijziginsplanprocedure is een hogere waarde vastgesteld vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op de nieuw te bouwen woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt namelijk overschreden met 9 dB ter plaatse van 1 woning. Via een beschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van deze woningen vast te stellen op 57 dB. Op grond van het bepaalde in artikel 110a, lid 3 Wet geluidhinder ligt de beschikking tot het vaststellen van hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage, gelijktijdig met het vastgesteld wijzigingsplan.

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 8 maart 2021 heeft het college besloten om het vastgesteld wijzigingsplan Spreeuwenburgerweg (NL.IMRO.0824.WPSpreeuwenbrgwg-VA01) ter inzage te leggen. Het vastgesteld wijzigingsplan ligt met ingang van 19 maart 2021 tot en met 29 april gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

- door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk;

- bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 08.30uur - 17.00uur, op donderdag van 8.30uur- 19.00uur en op vrijdag van 8.30uur - 13.00uur. U kunt het wijzigingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013)529 13 11

U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

 

Beroep

Tegen het besluit van het college kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bijhet college kenbaar te hebben gemaakt;

- belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door het college zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer:(013) 529 13 11.

Naar boven