Kennisgeving Vaststelling Waterbodemkwaliteitskaart Project Demen-Dieden, Rijkswaterstaat

Datum: 22 maart 2021

Onderwerp

Besluit bodemkwaliteit; vaststelling waterbodemkwaliteitskaart Project Demen-Dieden in de gemeente Oss.

Besluit

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan hetgeen is gesteld in de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

Op 5 april 2019 is door de Vereniging Natuurmonumenten een verzoek ingediend tot vaststelling van een waterbodemkwaliteitskaart voor het plangebied Demen-Dieden (kenmerk RWSZ2019-00005788). De waterbodemkwaliteitskaart is opgesteld ter voorbereiding op de uitvoering van het plan “Demen Dieden”.

Bij besluit van 22 maart 2021, kenmerk RWS-2021/6326, is de gevraagde vaststellingsbesluit genomen.

Het besluit met bijlage ligt vanaf 22 maart 2021 voor een periode van zes weken (na voorafgaande telefonische afspraak) ter inzage op het adres: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Avenue Ceramique 125 te Maastricht, op werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur.

Desgewenst kunnen de stukken digitaal (via e-mail of filetransfer) ter beschikking worden gesteld.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een persoon wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en worden gezonden naar de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232 te 3500 GE Utrecht.

Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het verzoekschrift zijn woonplaats in Nederland heeft. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

U kunt een verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor nadere informatie, of voor het maken van een afspraak, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer P. Meertens (06-22555031, paul.meertens@rws.nl), of de heer J. Metsemakers (06-31011331, john.metsemakers@rws.nl).

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Het hoofd vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, P.A.M. Smeets

Naar boven