Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2021, 13437Vergunningen

Mededelingsnotitie milieueffectrapportage nieuw Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG) bij COVRA te Nieuwdorp, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Kennisgeving Kernenergiewet

Vanaf 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021 ligt de mededelingsnotitie milieu­effectrapportage (m.e.r.) voor de bouw van een nieuw opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval, het Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG), bij de Centrale Organisatie voor radioactief Afval (COVRA) te Nieuwdorp ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder zienswijzen over het voornemen in de mededelingsnotitie indienen.

Procedure

Op 5 maart 2021 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) van COVRA een mededelingsnotitie m.e.r. ontvangen. In de mededelingsnotitie m.e.r. informeert COVRA de ANVS over haar voornemen om een nieuw opslaggebouw te bouwen voor laag- en middelradio­actief afval, het MOG.

Voor een nieuw opslaggebouw is een vergunning nodig op grond van de Kernenergiewet (artikelen 15 en 29). Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de ANVS. Op dit moment is nog niet bekend of voor de activiteit een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is en of een passende beoordeling moet worden gemaakt in verband met mogelijke gevolgen voor een Natura 2000-gebied, volgens artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming. Het bevoegde gezag hiervoor is het college van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland.

Voor de Kernenergievergunning voor het opslaggebouw moet een milieueffectrapport (MER) worden gemaakt. Een MER is een rapport waarin alle milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en een aantal alternatieven systematisch en objectief worden beschreven. Het doel van het MER is om ervoor te zorgen dat het milieu een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming over de vergunning op grond van de Kernenergiewet.

De m.e.r.-procedure start met deze kennisgeving van de mededelingsnotitie m.e.r. en kent vijf stappen:

  • 1. COVRA dient een mededelingsnotitie m.e.r. in.

  • 2. Eenieder kan zijn of haar mening geven over het voornemen van COVRA in de mededelingsnotitie m.e.r.

  • 3. De Commissie m.e.r. geeft advies aan de ANVS over de reikwijdte en het detailniveau voor het MER. In dit advies worden ook de reacties op de mededelingsnotitie m.e.r. meegenomen.

  • 4. De ANVS stelt een Advies reikwijdte en detailniveau op en stuurt dat naar COVRA.

  • 5. COVRA stelt op basis van het Advies reikwijdte en detailniveau een MER op.

De ANVS neemt tijdens de m.e.r.-procedure geen besluit over de vergunning op grond van de Kernenergiewet. Dat gebeurt pas nadat COVRA het MER heeft afgerond en dit samen met een vergunningaanvraag heeft ingediend. In het vergunningbesluit beslist de ANVS of COVRA toestemming krijgt voor het opslaggebouw. Ook tijdens de vergunningprocedure wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om in te spreken op de ontwerpvergunning en op het MER.

Op dit moment bevinden we ons bij stap 2: u kunt uw mening geven over de mededelingsnotitie m.e.r.

Achtergrond mededelingsnotitie m.e.r.

COVRA heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om radioactief afval te verzamelen, te verwerken en op te slaan. COVRA is van plan een nieuw opslaggebouw, het MOG, te realiseren voor laag- en middelradioactief afval (LMRA). Het MOG is bedoeld voor onder meer het ‘historisch afval’, dat nu nog ligt opgeslagen op het terrein van NRG in Petten, en toekomstig ontmantelingsafval van diverse installaties. Het gebouw biedt daarnaast potentieel ook ruimte aan afval afkomstig van een nog te realiseren plasma-oven bij COVRA.

Waar kunt u de mededelingsnotitie m.e.r. inzien?

De mededelingsnotitie m.e.r. ligt vanaf 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021 op werkdagen ter inzage op de volgende plaatsen:

  • ANVS, Koningskade 4, 2596 AA Den Haag.

  • Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.

U kunt een afspraak maken om de stukken bij de ANVS in te zien via het telefoonnummer 088 – 489 05 00.

Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 – 23 83 83.

De kennisgeving en mededelingsnotitie m.e.r. zijn ook beschikbaar via www.anvs.nl.

Hoe kunt u op de mededelingsnotitie m.e.r. inspreken?

Eenieder kan tot en met 28 april 2021 zienswijzen met betrekking tot het voornemen van COVRA in de mededelingsnotitie m.e.r. indienen. Deze worden betrokken bij het Advies reikwijdte en detailniveau dat door de ANVS, na advisering door de commissie m.e.r., wordt opgesteld.

Schriftelijk:

Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij:

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

o.v.v. zienswijze mededelingsnotitie m.e.r. COVRA,

Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Per e-mail:

Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij postbus.kerninstallatie@anvs.nl o.v.v. Zienswijze mededelingsnotitie m.e.r. COVRA.

Mondeling

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij ‘Inspraak Kernenergiewetvergunningen’, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Degene die zienswijzen inbrengt, kan verzoeken de door hem of haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Alle inspraakreacties worden door de Commissie m.e.r. betrokken bij het opstellen van het advies over de reikwijdte en het detailniveau van het door COVRA op te stellen MER. Het advies wordt op de website van de ANVS en van de Commissie m.e.r. gepubliceerd.