Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 13252Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening – Vaststelling wijzigingsplan Amelseind 6 Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Amelseind 6 Heesch’ ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Inhoud

Het plan betreft het bouwen van een woning naast Amelseind 6 in Heesch.

Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het wijzigingsplan ‘Amelseind 6 Heesch’ voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 18 maart 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPAmelseind6H-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 17 maart 2021