Verkeersbesluit – Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen parkeerterrein Wulkpad te Zoutelande

Logo Veere

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

 

Gelet op:

- artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) over verkeersbesluiten is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Veere;

- artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen over het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wijzigt;

- artikel 15, lid 2, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

- artikel 12 van het BABW over het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet gebeuren via een verkeersbesluit;

- artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in dit verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

- artikel 24, sub a, van het BABW over verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de gemandateerde van de korpschef van de politie;

- artikel 26 van het BABW wordt het verkeersbesluit bekendgemaakt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Met inachtneming van:

- de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB);

- de WVW 1994;het BABW;

- het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990);

- het Uitvoeringsbesluit;

- het bordenboek (VNVF);

- uitvoeringsvoorschriften BABW over verkeerstekens.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de WVW 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

 

Overwegende dat:

- dit verkeersbesluit betrekking heeft op het openbare parkeerterrein aan het Wulkpad in Zoutelande;

- dit terrein in beheer en onderhoud is bij de gemeente Veere;

- plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven op de plattegrond 'Bijlage 1 – P-terrein Wulkpad, Zoutelande – 10-02-2021' behorend bij dit verkeersbesluit;

- de gemeente meent dat mindervalide verkeersdeelnemers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van voorzieningen te kunnen parkeren, om zo een actief en mobiel leven te leiden en in het algemeen goed deel te kunnen nemen aan de algemene samenleving;

- de voorgenomen aanpassing in goed overleg met de dorpsraad Zoutelande tot stand is gekomen;

- de gemeente vanwege het hiervoor genoemde voornemens is om twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen en te realiseren op het parkeerterrein Wulkpad in Zoutelande.

 

Besluit:

1. Door het plaatsen van het verkeersbord E06, van Bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord OB504 (links en rechts schuin naar beneden wijzende pijlen) twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op het parkeerterrein Wulkpad in Zoutelande.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Veere in zijn vergadering van 2 maart 2021,

 

De secretaris,

J.F.M. Steinbusch

De burgemeester,

drs. R.J. van der Zwaag

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de AWB kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is;

- de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Vindt u dat zonder beslissing op uw bezwaarschrift het verkeersbesluit niet in werking mag treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u, de indiener van het bezwaarschrift, uw woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

 

 

Naar boven