Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2021, 12945Ruimtelijke plannenGemeente Rozendaal - bestemmingsplan - De Pinkenberg 7, Rozendaal

Logo Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 9 februari 2021 het bestemmingsplan De Pinkenberg 7 ongewijzigd vastgesteld.

Hoofdlijnen van het plan

Het plangebied bevind zich binnen de bebouwde kom van Rozendaal en omvat het huidige erf van de monumentale boerderij Wijlhuizen. Het plangebied is gelegen in het oostelijk deel van de kom Rozendaal. Het plangebied heeft een omvang van ca. 2.740 m2 en heeft betrekking op het kadastrale perceel bekend onder de gemeente Rozendaal, sectie C, nummer 2294.

Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om het gebruik van bestaande monumentale pand (en voormalige boerderij) als woonhuis mogelijk te maken.

Inzien of raadplegen ontwerpbestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van dinsdag 16 maart 2021 tot en met maandag 19 april 2021 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0277.BPROZEND2020001-0002;

  • op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl (pdf bestanden);

  • een papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 20 april 2021. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Burgemeester en wethouders Rozendaal,

de secretaris

B. Boelens

de burgemeester

drs. E. Weststeijn