Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2021, 12916Overig

Agenda voor het Waddengebied 2050, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Koersen naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050

Ondertekenaars,

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gedeputeerde staten van de Waddenprovincies Groningen, Fryslân, Noord-Holland, de Dagelijkse Besturen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, het Dagelijks bestuur van De Waddeneilanden (Samenwerkingsverband Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog), allen handelend als bestuursorganen; de Vereniging Waddenzeegemeenten en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Sûdwest-Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, Het Hogeland, Eemsdelta en Oldambt; Vereniging Vogelbescherming Nederland, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en Stichting Wad; Visned, PO Delta Zuid, PO Urk, PO Texel, Nederlandse Vissersbond, Vissersvereniging Ons Belang, Vissersvereniging Hulp in Nood, Garnalenvissersbond, P.O. Wieringen, NetVISwerk, Goede Vissers, PO Mosselcultuur, O.H.V. (Kokkelrapers), Stichting Visserij & Natuur en Stichting Geïntegreerde Visserij; Haven Lauwersoog, Groningen-Seaports, Port of Harlingen, Port of Den Helder en de Haven Den Oever; Staatsbosbeheer, Stichting Waddenacademie, alsmede

de commissaris van de Koning van de provincie Fryslân in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied dat verschillende stakeholders in het Waddengebied samenbrengt, en het lid van het Omgevingsberaad Waddengebied voor recreatie en toerisme;

de directeuren Beheerautoriteit Waddenzee, gelet op hun taken voor samenhang en samenwerking bij het beheer van de Waddenzee zoals opgenomen in de Bestuursovereenkomst Beheerautoriteit Waddenzee, namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Overwegende dat:

 • De Waddenzee de unieke status heeft van een UNESCO Werelderfgoed; het is grootste intergetijdengebied ter wereld en het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa;

 • Behoud en herstel van de ecologische waarden van het Waddenzee en het Waddengebied nieuwe kansen biedt voor duurzaam medegebruik;

 • Ontwikkelingen op het gebied van onder meer klimaatverandering, energietransitie, economische ontwikkeling en recreatie tot nieuwe opgaven leiden en kansen in en voor de Waddenzee en het Waddengebied;

 • Bescherming en ontwikkeling van de waarden van de Waddenzee en het Waddengebied het beste tot zijn recht komen als alle relevante betrokkenen, overheden van Rijk en regio, natuur- en visserijorganisaties en bedrijfsleven van de sectoren recreatie en toerisme en zeehavens, als partners vanuit hetzelfde langetermijnperspectief en vanuit een goed begrip van elkaars verantwoordelijkheden, bevoegdheden en belangen bijdragen aan oplossingen voor de genoemde maatschappelijke opgaven en de krachten bundelen om het Waddengebied veilig, vitaal en veerkrachtig te houden voor nu en in de toekomst.

Komen het volgende overeen:

De Agenda voor het Waddengebied 2050 geeft ondertekenaars aanleiding om het volgende gezamenlijk vast te leggen voor de looptijd van die Agenda, zijnde tien jaar, waarbij zij aangeven:

 • zich verbonden te voelen met de ambities van een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050;

 • het langetermijnperspectief van de Agenda voor het Waddengebied 2050, en de daarin beschreven kernwaarden, te onderschrijven;

 • de hoofdoelstelling voor de Waddenzee te onderschrijven zijnde:

  een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap;

 • de hoofddoelstellingen voor het Waddengebied te onderschrijven zijnde:

  • de natuur is en blijft van wereldklasse en ontwikkelt zich verder, in samenhang met de natuur over de grens;

  • de unieke waarden van het landschap en het cultureel erfgoed blijven behouden en ontwikkelen zich verder;

  • in het Waddengebied is het goed, veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren;

  • de economische sectoren excelleren, in de context van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee;

 • de Agenda voor het Waddengebied 2050 en de daarin opgenomen uitvoeringstrategieën te gebruiken als richtsnoer bij de eigen besluitvorming en het handelen binnen de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid;

 • de ecologische principes, samen met de andere ‘leidende principes voor handelen’ en de ‘ruimtelijke vertrekpunten’, zoals genoemd in de Agenda voor het Waddengebied 2050, als uitgangspunt te nemen voor de onderlinge samenwerking en activiteiten;

 • vanuit eigen kracht en mogelijkheden bij te dragen aan de uitvoering van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en de doorwerking daarvan binnen het eigen beleid;

 • als eerste stap daarvoor bij te dragen aan het opstellen van het op de Agenda voor het Waddengebied 2050 gebaseerde gezamenlijke Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Dat programma bevat ook de Kennisagenda die onder andere onderzoek zal agenderen ten behoeve van verdere dialogen en maatregelen die voortvloeien uit de Agenda;

 • zich in te spannen om de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 mogelijk te maken door inzet van personeel, financiële middelen of anderszins;

 • de organisatie en de rol van trekker van specifieke onderdelen van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 nader in te laten vullen door de organisaties die initiatieven hebben aangedragen, mede in overleg met het Omgevingsberaad Waddengebied en bekrachtigd in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied.

Het Omgevingsberaad Waddengebied is één van de pijlers van de governance van het Waddengebied om de betrokkenheid bij beleidsvorming te verzekeren van stakeholders zoals kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Vanuit dit platform wordt aangegeven dat het Omgevingsberaad Waddengebied de Agenda voor het Waddengebied 2050 als uitgangspunt voor zijn eigen werkplan neemt.

De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat met de Agenda voor het Waddengebied 2050 samen vorm en uitvoering kan worden gegeven aan de bescherming en ontwikkeling van het Waddengebied in de toekomst. Daarvoor:

 • Spreken zij af om bij afwijking/divergentie/onverenigbaarheid/doorkruising van de eigen beleidsvoornemens met de Agenda voor het Waddengebied 2050 in overleg te treden om te bespreken hoe een afwijking/onverenigbaarheid kan worden vermeden, en gezamenlijk tot oplossingen kan worden gekomen;

 • Willen zij in gesprek blijven met elkaar en voor elkaar aanspreekbaar zijn op het naleven van deze afspraken die echter niet in rechte afdwingbaar zijn;

 • Spreken zij af dat indien één of meerdere ondertekenaars deze afspraken willen wijzigen zij hierover in overleg treden met elkaar. Nieuwe of gewijzigde afspraken behoeven instemming van alle ondertekenaars;

 • Spreken zij af dat als een andere betrokkene zich wil verbinden aan deze afspraken hij kan toetreden na instemming van alle ondertekenaars. De instemmingsverklaringen worden aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat overgelegd waarna de betrokkene de status van ondertekenaar ontvangt;

 • Spreken zij af dat deze afspraken worden ondertekend in verschillende exemplaren, die samengevoegd hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof deze afspraken zijn ondertekend door alle ondertekenaars in één exemplaar;

 • Deze afspraken worden kenbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND,

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. Van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Den Haag, 3 februari 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Den Haag, 3 februari 2021

Gedeputeerde staten van de provincie Groningen, namens deze: H. Staghouwer, gedeputeerde

Leeuwarden, 3 februari 2021

Gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, namens deze: A. Fokkens-Kelder, gedeputeerde

Leeuwarden, 3 februari 2021

Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, namens deze: C. Loggen, gedeputeerde

Haarlem, 16 februari 2021

Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, namens deze: E. Luitjens (gemandateerd)

Loppersum, 3 februari 2021

Het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân, namens deze: E. Luitjens (gemandateerd)

Loppersum, 3 februari 2021

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest namens deze: E. Luitjens, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Noorderzijlvest

Loppersum, 3 februari 2021

Het Dagelijks Bestuur Waterschap Hunze en Aa’s, namens deze: E. Luitjens (gemandateerd)

Loppersum, 3 februari 2021

Het Dagelijks Bestuur van De Waddeneilanden, namens deze: L.P. Stoel, voorzitter Dagelijks Bestuur De Waddeneilanden (het Samenwerkingsverband van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog)

Nes (Ameland), 3 februari 2021

De Vereniging Waddenzeegemeenten, vertegenwoordigd door K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Gemeente Den Helder K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Gemeente Hollands Kroon te dezen vertegenwoordigd door De Vereniging Waddenzeegemeenten, vertegenwoordigd door K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Gemeente Sûdwest-Fryslân te dezen vertegenwoordigd door De Vereniging Waddenzeegemeenten, K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Gemeente Harlingen te dezen vertegenwoordigd door De Vereniging Waddenzeegemeenten, K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Gemeente Waadhoeke, te dezen vertegenwoordigd door De Vereniging Waddenzeegemeenten, K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Gemeente Het Hogeland, te dezen vertegenwoordigd door De Vereniging Waddenzeegemeenten vertegenwoordigd door K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Gemeente Eemsdelta te dezen vertegenwoordigd door De Vereniging Waddenzeegemeenten, vertegenwoordigd door K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Gemeente Oldambt te dezen vertegenwoordigd door De Vereniging Waddenzeegemeenten, vertegenwoordigd door K. K. Visser, wethouder gemeente Den Helder

Den Helder, 3 februari 2021

Vereniging Vogelbescherming Nederland te dezen vertegenwoordigd A.J.M. Wouters, directeur Vereniging Vogelbescherming Nederland en lid van het Omgevingsberaad Waddengebied voor de natuur- en milieuorganisaties

Zeist, 3 februari 2021

Het Groninger Landschap te dezen vertegenwoordigd door A.J.M. Wouters

Zeist, 3 februari 2021

It Fryske Gea te dezen vertegenwoordigd door de A.J.M. Wouters

Zeist, 3 februari 2021

Landschap Noord-Holland te dezen vertegenwoordigd door A.J.M. Wouters

Zeist, 3 februari 2021

Natuurmonumenten te dezen vertegenwoordigd door de A.J.M. Wouters

Zeist, 3 februari 2021

Stichting Wad te dezen vertegenwoordigd door A.J.M.. Wouters

Zeist, 3 februari 2021

Visned te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

PO Delta Zuid te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

PO Urk te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

PO Texel te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

Nederlandse Vissersbond te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

Vissersvereniging Ons Belang te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

Vissersvereniging Hulp in Nood te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

Garnalenvissersbond te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

P.O. Wieringen te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

NetVISwerk te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

Goede Vissers te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

PO Mosselcultuur te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw, secretaris van de Producentenorganisatie Mosselcultuur en lid van het Omgevingsberaad Waddengebied voor de visserij

Yerseke, 3 februari 2021

O.H.V. (Kokkelrapers) te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

Stichting Visserij & Natuur te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

Stichting Geïntegreerde Visserij te dezen vertegenwoordigd door D.A.M. Risseeuw

Yerseke, 3 februari 2021

Haven Lauwersoog te dezen vertegenwoordigd door H.D. Post, directeur Haven Lauwersoog en lid van het Omgevingsberaad Waddengebied voor de Zeehavens

Winsum, 3 februari 2021

Groningen-Seaports te dezen vertegenwoordigd door H.D. Post

Winsum, 3 februari 2021

Port of Harlingen te dezen vertegenwoordigd door H.D. Post

Winsum, 3 februari 2021

Port of Den Helder te dezen vertegenwoordigd door H.D. Post

Winsum, 3 februari 2021

de Haven Den Oever te dezen vertegenwoordigd door H.D. Post

Winsum, 3 februari 2021

Staatsbosbeheer, vertegenwoordigd door J.J. Ottens, directeur Kennis & Expertise

Lelystad, 3 februari 2021

Stichting Waddenacademie, vertegenwoordigd door K. Philippart, directeur van de Waddenacademie

Texel, 16 februari 2021

De commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, in de hoedanigheid van voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied, A.A.M. Brok

Leeuwarden, 3 februari 2021

R. Leemans, voorzitter van de Vereniging Wadvaarders, in de hoedanigheid van lid van het Omgevingsberaad Waddengebied voor recreatie en toerisme

Leeuwarden, 3 februari 2021

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze M.E. Walter en C.H.M. Wijshake Directeuren Beheerautoriteit Waddenzee

Zutphen, Vledder, 3 februari 2021