Besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen

Logo Overbetuwe

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen;

 

overwegende dat

 • -

  de gemeenten deel uitmaken van de oude gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen; en

 • -

  de gemeenten samen met andere partijen streven naar een hoogwaardig en aantrekkelijk Park Lingezegen ten behoeve van het recreatieve gebruik van het park door hun inwoners en het bieden van mogelijkheden voor (stads)landbouw, natuurontwikkeling, duurzame mobiliteit en waterberging;

gezien het daartoe strekkende verzoek van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de verkregen toestemming van de gemeenteraad van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen.

 

ARTIKEL I  

De gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen wordt als volgt gewijzigd.

 

A.

De aanhef wordt gewijzigd door het schrappen van ‘het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland’ en ‘ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft’.

 

B.

De overwegingen komen te luiden als volgt:

 

‘dat de bovengenoemde bestuursorganen gezamenlijk Park Lingezegen willen realiseren;

 

dat daartoe een bestuursovereenkomst is gesloten tussen de provincie Gelderland, de gemeente Overbetuwe, de gemeente Lingewaard, de gemeente Arnhem, het Waterschap Rivierenland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Staatsbosbeheer waarbij in 2014 Nijmegen is toegetreden;

 

dat de bestuursovereenkomst de basis was voor de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen die op 1 december 2010 in werking is getreden en dat deze op 1 augustus 2014 is gewijzigd;

 

dat in voornoemde bestuursovereenkomst en Gemeenschappelijke Regeling de Deelnemende Partijen de voorwaarden, uitgangspunten en wijze van samenwerking hebben vastgelegd voor de realisering, exploitatie, doorontwikkeling en het beheer van Park Lingezegen;

 

dat in artikel 9 van de bestuursovereenkomst de Deelnemende Partijen, met uitzondering van Staatsbosbeheer en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, zijn overeengekomen verder te zullen samenwerken bij de realisatie van Park Lingezegen en de coördinatie van het beheer door instelling van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

dat de raden van de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen toestemming hebben verleend als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;’

 

C.

Artikel 1 wordt gewijzigd, als volgt:

 

Artikel 1 sub a komt te luiden:

Basisvariant: het openbare deel van Park Lingezegen dat met publieke middelen is gerealiseerd en als zodanig in het Masterplan en op de door het algemeen bestuur vast te stellen “kaart basisuitrusting” is vastgelegd;

 

Het huidige artikel 1 sub c wordt geschrapt. Er wordt een nieuw sub c toegevoegd, luidende:

c. Beheerplan Park Lingezegen: het beheerplan dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en waarin is vastgesteld aan welke kwaliteit de inrichting van de onderdelen van Park Lingezegen moet voldoen en welke beheervergoeding een beheerder krijgt op het moment dat hij voldoet aan die kwaliteit van inrichting.

 

In artikel 1 sub d komt te luiden:

Deelnemende Partijen: de aan deze Regeling deelnemende partijen, op het moment van wijziging en inwerkingtreding van de Regeling zijnde de gemeente Arnhem, de gemeente Lingewaard, de gemeente Overbetuwe en de gemeente Nijmegen.

 

Artikel 1 sub e, f en g worden verwijderd.

 

Artikel 1 sub h wordt vernummerd naar sub e.

 

Artikel 1 sub i wordt vernummerd naar sub f.

 

Artikel 1 sub j en k worden verwijderd.

 

Artikel 1 sub l wordt vernummerd naar sub g.

 

Artikel 1 sub m wordt vernummerd naar sub h.

 

D.

Artikel 3 wordt gewijzigd.

 

Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd door ‘het Uitvoeringsprogramma’ te schrappen en ‘het Beheerplan Park Lingezegen’ en ‘én het exploiteren van natuurgronden en een evenemententerrein en het stimuleren van doorontwikkeling in het Park’ toe te voegen, zodat het als volgt komt te luiden: ‘De Parkorganisatie heeft tot doel de realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op basis van het Beheerplan Park Lingezegen en het Masterplan én het exploiteren van natuurgronden en een evenemententerrein en het stimuleren van doorontwikkeling in het Park.’

 

Artikel 3 lid 2 onder b komt te luiden als volgt:

het inrichten en operationeel houden van een projectbureau, ook met een personeelsadministratie, het voeren van een actuele financiële boekhouding waaronder het jaarlijks actualiseren van de door de Parkorganisatie gehanteerde grondexploitatie, het verzorgen van programmering, communicatie en promotie betreffende Park Lingezegen, alsmede het bevorderen van betrokkenheid van derden daarbij, al dan niet tegen een financiële vergoeding;

 

Artikel 3 lid 2 onder d komt te luiden als volgt:

de uitvoering, coördinatie en de organisatie van de financiering van het beheer van gerealiseerde parkonderdelen waaronder wordt verstaan het toezien op het beheer en instandhouding van het gerealiseerde kwaliteitsniveau op basis van het Beheerplan Park Lingezegen, en ook het beheer van de openbare ruimte door middel van handhaving APV / bijzondere wetten;

 

Artikel 3 lid 2 onder e wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden: ‘het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen partijen in het gebied en het stimuleren van nieuwe initiatieven van en met die partijen en het bevorderen van gemeenschappelijk beleid’.

 

Aan artikel 3 lid 2 wordt een nieuw sub-artikel f toegevoegd, luidende: ‘het beheren en exploiteren van gronden van Park Lingezegen’.

 

E.

Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden en is als volgt samengesteld:

  • a.

   twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe, niet zijnde de burgemeester;

  • b.

   twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, niet zijnde de burgemeester;

  • c.

   twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, niet zijnde de burgemeester;

  • d.

   twee vertegenwoordigers uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, niet zijnde de burgemeester;

 • 2.

  De leden zoals bedoeld in het vorige lid hebben elk één stem.

F.

Artikel 5 lid 1 wordt gewijzigd door ‘Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en’ en ‘en het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland’ te schrappen. Ook wordt ‘en’ tussen Lingewaard en Arnhem vervagen door een komma, zodat artikel 5 lid 1 als volgt komt te luiden: ‘De deelnemende partijen beslissen elk in de eerste vergadering van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen van elke zittingsperiode over de aanwijzing van nieuwe leden van het algemeen bestuur.’

 

G.

Artikel 6 wordt gewijzigd.

 

Artikel 6 lid 1 wordt gewijzigd door ‘lid van het dagelijks bestuur’ te schrappen en te vervangen door ‘lid van het algemeen bestuur’. Ook wordt aan het einde van artikel 6 lid 1 ‘doch minimaal twee keer per jaar’ toegevoegd.

 

Aan artikel 6 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: ‘Het algemeen bestuur kan zich bij vergaderingen laten bijstaan door adviseurs.’

 

H.

Artikel 7 wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:

 • 1.

  Het algemeen bestuur is bevoegd tot:

  • a.

   het vaststellen van de “kaart basisuitrusting” en het Beheerplan Park Lingezegen.

  • b.

   het vaststellen van de financiële kaders voor het dagelijks bestuur.

  • c.

   het vaststellen van de begroting en jaarrekening.

 • 2.

  Het algemeen bestuur geeft instructies voor de werkwijze van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen passend binnen de te behartigen belangen, de taken en de bevoegdheden van de Regio Arnhem-Nijmegen dan wel het ontbinden van die rechtspersonen of het beëindigen van de deelneming. De raden worden vooraf in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

I.

Artikel 8 wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden: ‘Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en drie leden, door en uit het algemeen bestuur gekozen, waarbij in ieder geval ieder college is vertegenwoordigd.’

 

J.

Artikel 10 wordt gewijzigd door hieraan een derde lid toe te voegen, luidende: ‘Het dagelijks bestuur kan zich bij vergaderingen laten bijstaan door adviseurs.’

 

K.

Artikel 11 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is voorts bevoegd tot:

  • a.

   het vaststellen van het arbeids- en formatieplan.

  • b.

   het vaststellen van een reglement van orde voor zijn vergaderingen.

  • c.

   het geven van aanwijzingen aangaande het beheer voor de parkonderdelen waarvan de Parkorganisatie beheervergoedingen betaalt aan beheerders

  • d.

   het betalen van beheervergoedingen aan de beheerders conform het Beheerplan Park Lingezegen.

  • e.

   het doen van beleidsvoorstellen aan de deelnemende partijen, betreffende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten ten behoeve van de doorontwikkeling van Park Lingezegen.

  • f.

   het bespreken van gemeenschappelijke thema’s en het, waar nodig voorbereiden van gemeenschappelijk beleid dat past bij de doelstelling van Park Lingezegen.

  • g.

   het exploiteren van de gronden in eigendom van de gemeenschappelijke regeling, waaronder het evenemententerrein.

  • h.

   het (financieel) stimuleren van initiatieven die passen binnen de doelstellingen van Park Lingezegen.

L.

Artikel 12 wordt gewijzigd.

 

Artikel 12 lid 1 wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden: ‘De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen.’

 

Aan artikel 12 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: ‘Het voorzitterschap rouleert tweejaarlijks tenzij het algemeen bestuur anders besluit. Het algemeen bestuur bepaalt de wijze van rouleren.’

 

Aan artikel 12 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: ‘De voorzitter ondertekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.’

 

M.

Artikel 14 wordt gewijzigd. Artikel 14 lid 1 en lid 2 worden gewijzigd door ‘, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap’ te schrappen.

 

N.

Artikel 16 wordt gewijzigd.

 

Artikel 16 lid 1 wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden: ‘Het dagelijks bestuur neemt de Parkdirecteur aan, na instemming van het algemeen bestuur.’

 

Artikel 16 wordt gewijzigd door hieraan een nieuw tweede lid toe te voegen, luidende: ‘Het dagelijks bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de Parkdirecteur vast. De Parkdirecteur wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.’

 

Artikel 16 lid 2 wordt vernummerd naar lid 3, artikel 16 lid 3 wordt vernummerd naar lid 4 en artikel 16 lid 4 wordt vernummerd naar lid 5.

 

O.

Artikel 17 wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:

Artikel 17. Organisatiestructuur, arbeidsplan en formatieplan

 • 1.

  De Parkorganisatie heeft personeel in dienst om in openbare dienst van Park Lingezegen werkzaam te zijn, genaamd ambtelijk personeel. De arbeidsvoorwaarden van het personeel zijn in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst van Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt de organisatiestructuur, het arbeidsplan en het formatieplan vast.

 • 3.

  De Parkdirecteur staat aan het hoofd van de Parkorganisatie.

 • 4.

  Vacatures voor de Parkorganisatie worden vooraf gedeeld met de deelnemende partijen, zodat zij de mogelijkheid hebben om personele inzet voor de Parkorganisatie te leveren in detachering.

 • 5.

  De Parkdirecteur is bevoegd detacheringsovereenkomsten af te sluiten.

P.

Artikel 18 (huidig) wordt geschrapt.

 

Q.

Artikel 19 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 18 (nieuw) en komt te luiden als volgt:

 • 1.

  De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet geschiedt vóór 1 augustus in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 34b van de Wet zorgt het dagelijks bestuur vóór 1 april voor de in dat lid bedoelde toezending van de ontwerpbegroting vergezeld van een behoorlijke toelichting.

R.

Artikel 20 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 19 (nieuw) en komt te luiden als volgt:

 • 1.

  De vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Wet geschiedt vóór 15 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2.

  Bij het ontwerp van de jaarrekening is het bepaalde in artikel 18 tweede lid van deze Regeling van overeenkomstige toepassing.

S.

Artikel 21 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 20 (nieuw).

 

T.

Artikel 22 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 21 (nieuw) en gewijzigd door ‘artikel 11 tweede lid sub b’ te schrappen en te vervangen door ‘artikel 7, eerste lid’.

 

U.

Artikel 23 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 22 (nieuw) en komt te luiden als volgt:

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling, met inachtneming van het bepaalde in de Archiefwet 1995.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van de Archiefwet 1995, regels vast omtrent de zorg voor de bewaring en beheer van de archiefbescheiden, alsmede omtrent het toezicht daarop.

 • 3.

  Voor de bewaring van de (digitale) archiefbescheiden wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats en een e-depot aan.

 • 4.

  De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van de Parkorganisatie.

 • 5.

  In geval van toetreding, uittreding of opheffing van de regeling draagt het dagelijks bestuur zorg voor het treffen van voorzieningen voor de archiefbescheiden.

V.

Artikel 24 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 23 (nieuw). Het tweede lid wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

‘De toetreding gaat in op de datum die daarvoor in de Wet is bepaald.’

 

W.

Artikel 25 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 24 (nieuw).

 

X.

Artikel 26 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 25 (nieuw) en gewijzigd.

 

Artikel 26 (huidig) lid 2 wordt gewijzigd door ‘zoals bedoeld in hoofdstuk 7’ te schrappen.

 

Y.

Artikel 27 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 26 (nieuw) en gewijzigd.

 

Artikel 27 (huidig) wordt gewijzigd door ‘de dag nadat Gedeputeerde Staten deze in het register, zoals bedoeld in artikel 27 van de Wet, hebben opgenomen’ te schrappen en te vervangen door ‘op de eerste dag van de maand nadat de Regeling bekend is gemaakt.’

 

Artikel 27 (huidig) lid 2 wordt gewijzigd door ‘toezending’ te schrappen en te vervangen door ‘bekendmaking’.

 

Z.

Artikel 28 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 27 (nieuw).

 

AA.

Artikel 29 (huidig) wordt vernummerd naar artikel 28 (nieuw).

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt door plaatsing op de voet van artikel 139, tweede lid, van de Gemeentewet.

 

Nijmegen, ………….. 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

mr. drs. A.H. van Hout

gemeentesecretaris

drs. H.M.F. Bruls

burgemeester

Elst, …………. 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe

P.J.E. Breukers

gemeentesecretaris

R.P. Hoytink-Roubos

burgemeester

Bemmel, …………….. 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard

Drs. I.P. van der Valk

gemeentesecretaris

dr. P.T.A.M. Kalfs

burgemeester

Arnhem, ……………2020

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

R. van Wuijtswinkel

gemeentesecretaris

A. Marcouch

burgemeester

TOELICHTING OP HET WIJZIGINGSBESLUIT

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Overweging 4

Deze wijziging wordt doorgevoerd zodat de gemeenschappelijke regeling de doelstellingen, zoals bijgesteld door de deelnemers, kan blijven realiseren.

 

Artikel 1

Sub a wordt gewijzigd omdat de basisvariant inmiddels is gerealiseerd. De basisvariant ligt inmiddels vast op een kaart “basisuitrusting” die door het algemeen bestuur is vastgesteld. Sub c is verwijderd omdat dit niet meer van toepassing is.

 

Artikel 18 (huidig)

Dit artikel zag op het overig personeel en de rechtspositie. Dit is opgegaan in artikel 17 (nieuw).

 

Artikel 19 (huidig)

Dit artikel en de navolgende artikelen worden vernummerd als gevolg van de verwijdering van artikel 18 (huidig).

Naar boven