Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en Ontwerp 7e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018

Logo Zeeland

Op 9 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld voor inspraak en advies.

Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het Subsidiestelsel natuur en landschap (SNL). De ontwerp planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen en ambitietypen van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, opname van een kaart Verdrogingsgevoelige natuurbeheertypen en wijziging van de begrenzing Open akker en Droge dooradering. Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10 en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.

 

Ter inzage 

De Ontwerp planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot  7e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11 liggen vanaf 22 maart tot en met 3 mei 2021 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/terinzage. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijze 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

 

Naar boven