Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 maart 2021, nr. 2021-0000041913, van de vaststelling van het plan van aanpak waardeoverdracht klein pensioen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

deelt op grond van artikel 17f, tweede lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling mee dat het plan van aanpak voor de waardeoverdracht van kleine pensioenen is vastgesteld.

Deze bekendmaking zal met toelichting en het plan van aanpak in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 maart 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Plan voor de gefaseerde uitvoering automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Inhoudsopgave

1: Aanleiding, planning en doel

2

2: De planning van de uitgaande waardeoverdrachten per uitvoerder

2

3: Monitoring van de uitvoering van het plan

3

Bijlage 1: Planning uitgaande overdrachten per pensioenuitvoerder

4

Bijlage 2: Lijst 23 pensioenuitvoerders meer dan 10.000 uitgaande waardeoverdrachten

7

1: Aanleiding, planning en doel

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. De wetgever beoogt met de automatische waardeoverdracht het behoud van de pensioenbestemming van kleine pensioenen te waarborgen. In deze wet is vastgelegd dat onder bepaalde voorwaarden pensioenuitvoerders het recht op de automatische waardeoverdracht ook mogen toepassen op de bestaande kleine pensioenen die vanwege einde dienstverband zijn ontstaan vóór 1 januari 2018. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de pensioenuitvoerders in gezamenlijkheid met het Pensioenregister een plan voor de gefaseerde automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen opstellen (verder: het plan). Pensioenuitvoerders zijn na vaststelling van het onderhavige plan verplicht het plan (met de planning) te volgen. In het plan wordt geanticipeerd op de aangekondigde wetswijziging van de Wet waardeoverdracht klein pensioen.1 Een waardeoverdracht mag enkel plaatsvinden als dit conform de dan geldende wetgeving mogelijk is (zie pagina 7).

In dit plan wordt aangegeven:

 • in welke periode de individuele pensioenuitvoerders hun waardeoverdrachten moeten uitvoeren;

 • hoe de pensioenuitvoerders uitvoering moeten geven aan het plan;

 • wat er gebeurt als de planning niet wordt gehaald.

De planning betreft de periode van 1 april 2021 t/m 31 december 2023.

Doel van het plan

Het plan is opgesteld door de pensioenuitvoerders in overleg met Stichting Pensioenregister. Het doel van het plan is zorgdragen voor een beheerste en efficiënte overdracht van het ‘stuwmeer’ aan kleine pensioenen van vóór 2018. In dit plan wordt daarom rekening gehouden met de belangen van zowel de overdragende als de ontvangende pensioenuitvoerders. De ontvangende uitvoerders hebben namelijk een acceptatieplicht voor inkomende waardeoverdrachten, maar moeten die kunnen uitvoeren met inachtneming van de wettelijke termijnen en communicatieverplichtingen. Ook is de capaciteit van het Pensioenregister (dat een belangrijke schakel in het proces vormt) meegenomen. De afspraken in dit plan zijn bindend en gelden voor de hele pensioensector.

Koepelwerkgroep

Dit plan is opgesteld door de koepelwerkgroep Waardeoverdracht klein pensioen (verder: koepelwerkgroep WOKP) in afstemming met Stichting Pensioenregister. De koepelwerkgroep WOKP bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de Pensioenfederatie als het Verbond van Verzekeraars als van de volgende pensioenuitvoerders/pensioenuitvoeringsorganisaties: MN, TKP Pensioen, AZL, PGGM, APG, PH&C, PGB pensioendiensten, Achmea pensioenservices, Stipp en de verzekeraars Achmea en Allianz.

De koepelwerkgroep blijft actief tijdens de uitvoering van het plan en zal periodiek bijeenkomen voor de monitoring van de uitvoering van het plan. Via het emailadres waardeoverdracht@pensioenfederatie.nl is de koepelwerkgroep bereikbaar voor pensioenuitvoerders met vragen of opmerkingen over de uitvoering van het pla.

2: De planning van de uitgaande waardeoverdrachten per uitvoerder

In bijlage 1 is de planning opgenomen welke pensioenuitvoerders in welke periode hun kleine pensioenen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018 bij het Pensioenregister moeten aanmelden en in geval dat er een pensioenuitvoerder is waarnaar de overdracht kan plaatsvinden, moeten overdragen.

Voor een beheerste uitvoering van alle overdrachten is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de pensioenuitvoerders die meer en pensioenuitvoerders die minder dan 10.000 overdrachten gaan uitvoeren.

Instructie pensioenuitvoerders met meer dan 10.000 te verwachten uitgaande overdrachten

Er zijn 23 pensioenuitvoerders (zie bijlage 2 voor de lijst met namen) die meer dan 10.000 uitgaande overdrachten verwachten uit te voeren. Aan hen wordt verzocht de overdrachten in gelijke wekelijkse porties te verdelen over de periode die hen is toegewezen. De planning is per maand opgesteld. Als de grote 23 pensioenuitvoerders alle uitgaande overdrachten van één maand, op hetzelfde moment in de maand doen, zou dit tot problemen leiden bij ontvangende pensioenuitvoerders met een beperkte inkomende capaciteit.

Getallenvoorbeeld: uitvoerder X gaat 64.000 pensioenen voor overdracht aanbieden aan het Pensioenregister. In de planning heeft deze pensioenuitvoerder 2 maanden toegewezen gekregen. Pensioenuitvoerder X moet zijn overdrachten in acht wekelijkse porties van 8.000 bij het Pensioenregister aanbieden (de werkelijke aantallen overdrachten zijn na reactie van Pensioenregister pas bekend.

Instructie pensioenuitvoerders met minder dan 10.000 te verwachten uitgaande waardeoverdrachten

Deze pensioenuitvoerders kunnen binnen de aangegeven periode zelf besluiten op welke wijze de waardeoverdrachten geïnitieerd worden. Dit mag in één keer, of verspreid over de verschillende weken in de toegewezen overdrachtsperiode

3: Monitoring van de uitvoering van het plan

Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat een pensioenuitvoerder niet aan het plan kan voldoen2. Hoe dient de pensioenuitvoerder dan te handelen?

Procesafspraken:

 • Bij constatering van het niet kunnen nakomen van de planning informeert de overdragende pensioenuitvoerder de toezichthouder DNB via het emailadres cwo@DNB.nl Daarnaast wordt ook de koepelwerkgroep geïnformeerd via het emailadres waardeoverdracht@pensioenfederatie.nl

 • De overdragende pensioenuitvoerder meldt de koepelwerkgroep het aantal kleine pensioenen dat niet is overgedragen.

 • De koepelwerkgroep verzamelt alle meldingen over het niet kunnen nakomen van de planning. Dit wordt periodiek binnen de koepelwerkgroep afgestemd en door de pensioenkoepels besproken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de toezichthouders.

 • De koepelwerkgroep en pensioenuitvoerders kunnen geen wijzigingen aanbrengen in het plan.

In het plan wordt rekening gehouden met een overloopperiode van 8 maanden (mei-december 2023), waarin de overdracht opnieuw gepland wordt van de kleine pensioenen die niet volgens planning konden worden overgedragen.

 • Voldoet een pensioenuitvoerder niet aan de planning, dan zal door de koepelwerkgroep WOKP in overleg met de pensioenuitvoerders een moment in de overloopperiode worden besproken waarop die betreffende uitvoerder alsnog de waardeoverdrachten moet uitvoeren.

 • Op basis van de meldingen over het niet nakomen van de planning zal de koepelwerkgroep, in afstemming met alle pensioenuitvoerders, in januari 2023 een aanvullende planning opstellen voor de invulling van de overloopperiode die de maanden mei-december 2023 betreft.

 • Op voordracht van de uitvoerders en de Stichting Pensioenregister, en na advies van de toezichthouders, stelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanvullende planning van de overloopperiode als addendum op het plan vast. Het plan inclusief addendum wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Niet herverdelen

Als de overdragende pensioenuitvoerder tot de 23 pensioenuitvoerders behoort (van bijlage 2), is in de planning rekening gehouden met een gelijkmatige verdeling van de overdrachten over de geplande periode. Het aantal geplande overdrachten van één maand kan niet overgedragen worden naar de overige maanden van de overdrachtsperiode van die betreffende pensioenuitvoerder. Daarmee zouden de aantallen in de overige maanden hoger worden dan waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van het plan. Hierdoor ontstaan capaciteitsproblemen bij de ontvangende pensioenuitvoerder.

Getallenvoorbeeld: Uitvoerder X heeft 96.000 kleine aanspraken die bij het Pensioenregister worden aangeboden voor automatische waardeoverdracht en volgens de planning een overdrachtsperiode van 3 maanden. Deze uitvoerder hoort bij de grote 23 en moet dus de aantallen verdelen in gelijkmatige wekelijkse porties, in zijn geval 96.000/12=8.000 per week. Als deze uitvoerder in één maand niet 32.000 pensioenen bij het Pensioenregister kan aanbieden (en bij positieve respons kan overdragen), mag het niet aangeboden deel niet meer worden aangeboden in het restant van de toegewezen overdrachtsperiode.

Wetswijziging Wet waardeoverdracht klein pensioen

De overdrachten van kleine pensioenen die zijn ontstaan bij een collectieve beëindiging kunnen onder de huidige wetgeving niet worden overgedragen via het systeem van automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. De aangekondigde wijziging van de Wet waardeoverdracht klein pensioen beoogt de overdracht van deze kleine pensioenen mogelijk te maken (verder: de wetswijziging). De beoogde inwerkingtreding van de wijziging is 1-1-2022. In het plan wordt geanticipeerd op de aangekondigde wetswijziging, waardeoverdrachten die pas kunnen plaatsvinden na de wetswijziging, zijn pas vanaf 1-1-2022 ingepland.

Indien de wetswijziging niet op 1-1-2022 in werking treedt, wordt de planning vanaf 1-1-2022 aangepast. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De waardeoverdrachten die in 2022 of 2023 zijn ingepland en die volgens de dan geldende wetgeving mogen worden overgedragen, worden conform de planning uitgevoerd.

 • De waardeoverdrachten die in 2022 of 2023 zijn ingepland en die volgens de dan geldende wetgeving niet mogen worden overgedragen (bijvoorbeeld ook indien een pensioenuitvoerder niet met zekerheid kan vaststellen of aan de voorwaarden wordt voldaan), worden gekenmerkt als overdrachten die niet binnen de toegewezen overdrachtsperiode kunnen worden overgedragen. Deze overdrachten worden niet uitgevoerd op het geplande moment, en schuiven automatisch naar de overloopperiode.

 • Voor het inrichten van de overloopperiode geldt de tekst van het begin van deze paragraaf. De overloopperiode eindigt uiterlijk 31-12-202

Bijlage 1: Planning uitgaande overdrachten per pensioenuitvoerder

Naam pensioenuitvoerder

Maand(en) waarin uitgaande overdracht moet plaatsvinden

U0003-St. Pf. Openbare Bibliotheken

Oktober 2021

U0005-AEGON

Mei t/m juli 2021 +

april t/m juni 2023

U0010-Allianz

April 2021 + januari 2022

U0013-Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

April 2022

U0018-Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V.

Maart t/m mei 2022

U0022-Hagee Stichting

Januari 2022

U0028-Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.

Januari 2022

U0045-Pensioenstichting Transport

Juni 2022

U0051-St. Bpf. voor het Kappersbedrijf

Februari 2022

U0057-Stichting Pensioenfonds Essity

Augustus 2022

U0058-Stichting Pensioenfonds A.C. Nielsen

Oktober 2021

U0073-Pensioenfonds HP

April 2021

U0084-Stichting Pensioenfonds Coram

Januari 2022

U0086-St. Pensioenfonds van de Grolsche bierbrouwerij

Oktober 2021

U0096-Aegon inzake AMF

Augustus 2022

U0097-Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Januari 2022

U0098-Stichting Pensioenfonds Provisum

Januari 2022

U0102- Aegon inzake BFM

Augustus 2022

U0106-Stichting Pensioenfonds Notariaat

Februari 2022

U0109-St. Bpf. voor de Banden- en Wielenbranche

April 2022

U0114-St. Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Februari 2022

U0116-BPL Pensioen

November 2022

U0117-Pensioenfonds Particuliere beveiliging

Februari 2022

U0119-VLEP

Augustus + september 2021

U0122-St. Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

Oktober 2022

U0123-St Bpf mode- interieur- tapijt- en textielindustr.

Juni + juli 2021

U0125-Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Januari 2022

U0126-SBZ Pensioen

Augustus t/m november 2021

U0129-Pensioenfonds Beton

Februari 2022

U0130-bpfBOUW

September 2022

U0131-Bpf. Detailhandel

Maart t/m juli 2022

U0134-Bpf Foodservice

Augustus + september 2021

U0135-St Bpf Grooth in Vlakglas, Verf, Glas & Glazeniers

Mei 2021

U0136-Bpf. Hibin

Januari 2022

U0138-Pensioenfonds PNO Media

Maart 2022

U0139-PME (Pensioenfonds van de Metalektro)

September 2021

U0140-Bpf. Meubel

Juni 2022

U0141-Reiswerk Pensioenen

Januari 2022

U0146-Pensioenfonds Vervoer

Mei t/m juli 2022

U0149-Bpf. Levensmiddelen

Augustus t/m november 2021

U0150-Bpf. Schilders

Februari 2022

U0151-BPF Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Maart + april 2022

U0162-St. "De Samenwerking" (Pf. voor het Slagersbedr.)

Februari 2022

U0169-Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Januari 2022

U0171-Stichting Heineken Pensioenfonds

Januari 2022

U0178-Stichting Mars Pensioenfonds

September 2021

U0180-Stichting Metro Pensioenfonds

September t/m november 2021

U0182-Stichting MPF

Januari 2022

U0183-Stichting Nedlloyd Pensioenfonds

Oktober 2021

U0193-Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services

Januari 2022

U0202-Stichting Pensioenfonds ABP

Augustus t/m november 2022

U0203-Stichting Brocacef Pensioenfonds

Januari 2022

U0210-Stichting Pensioenfonds AVEBE

Mei + juni 2021

U0213-Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Oktober 2021

U0219-Ahold Delhaize Pensioen

April 2021

U0221-Stichting Pensioenfonds APF

Mei + juni 2021

U0232-Stichting Pensioenfonds Astellas

Mei 2022

U0234-Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Oktober 2021

U0241-Stichting Pensioenfonds BP

September 2021

U0264-Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Augustus 2022

U0274-Stichting Pensioenfonds Staples

Januari 2022

U0277-Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Januari 2022

U0279-Stichting Pensioenfonds 'De Fracties'

Januari 2022

U0284-Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd

Augustus 2022

U0285-Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Mei 2021

U0292-Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

Januari 2022

U0298-Stichting Pensioenfonds ERIKS

Januari 2022

U0310-Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

April t/m juli 2021

U0312-Stichting Pensioenfonds Forbo

Mei 2021

U0318-Stichting Pensioenfonds Gasunie

Mei 2021

U0319-Stichting Pensioenfonds Pon – Ring K

Mei 2022

U0320 – Pon – Ring G

Mei 2022

U0335-Henkel

Mei 2022

U0342-Stichting Pensioenfonds Honeywell

Januari 2022

U0343-Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Januari 2022

U0349-SPIN

Mei 2021

U0351-Pensioenfonds ING

Juni 2022

U0356-Stichting Pensioenfonds Invista

November 2022

U0360-St. Pf. Johnson Diversey "Pensura"

Mei 2021

U0363-Stichting Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel

Januari 2022

U0365-Stichting Pensioenfonds KPN

Januari 2022

U0369-Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Januari 2022

U0377-Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland

Oktober 2021

U0380-Stichting Pensioenfonds MSD

Mei 2021

U0386-Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Januari 2022

U0393-Pensioenfonds Metaal en Techniek

Oktober + november 2021

U0404-Stichting Pensioenfonds NIBC

Juni 2022

U0419-Het Nederlandse pensioenfonds – Pensioenkring Owase

Januari 2022

U0421-Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer

Januari 2022

U0422-Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers

November 2021

U0434-Stichting Pensioenfonds Pon Ring P

Mei 2022

U0439-Stichting Pensioenfonds Randstad

Februari 2022

U0440-Pensioenfonds Recreatie

Juli 2022

U0447-Stichting Pensioenfonds Robeco

Mei 2021

U0448-Stichting Pensioenfonds Rockwool

November 2021

U0451-Pensioenfonds SABIC (SPF)

Januari 2022

U0458-Stichting Pensioenfonds SNS REAAL

Februari 2022

U0461-Stichting Pensioenfonds Sagittarius

Mei 2021

U0471-St. Pf. Smurfit Kappa Nederland

September 2022

U0484-Stichting Pensioenfonds TDV

September 2021

U0485-Pensioenfonds Thales Nederland

Februari 2022

U0486-Stichting Pensioenfonds TNO

Juni 2022

U0487-Pensioenfonds PostNL

Februari 2022

U0497-Stichting Pensioenfonds Trespa

Oktober 2021

U0498-Pensioenfonds UWV

April 2022

U0500-APF Unilever Nederland, Kring Progress

Februari 2022

U0510-Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM

Februari 2022

U0520-PWRI

Februari 2022

U0528-Pensioenfonds Witteveen + Bos

Februari 2022

U0529-Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Februari 2022

U0536-Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Januari t/m april 2023

U0538-Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank

Februari 2022

U0539-ABN AMRO Pensioenfonds

Februari 2022

U0543-Pensioenfonds NLR

April 2021

U0547-Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Augustus 2021

U0548-Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Oktober + november 2021

U0551-StiPP

April 2021 t/m April 2022

U0554-Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

November 2021

U0555-Pensioenfonds Architectenbureaus

Februari 2022

U0557-Pensioenfonds PGB

Augustus t/m oktober 2021

U0561-Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Februari 2022

U0563-IFF Pensioenfonds

Februari 2022

U0565-Stichting Personeelspensioenfonds APG

Februari 2022

U0568-Stichting Philips Pensioenfonds

Februari 2022

U0574-Stichting Rabobank Pensioenfonds

April t/m juli 2021

U0575-Roba Pensioenfonds

Februari 2022

U0576-SSPF

Oktober 2021

U0580-Stichting Spoorwegpensioenfonds

Februari 2022

U0581-Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Februari 2022

U0583-Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

April 2021

U0589-Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds

Mei 2021

U0592-Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Augustus 2021

U0602-Stichting Pensioenfonds Croda

Februari 2022

U0635-STIP

Augustus t/m november 2021

U0670-Stichting Pensioenfonds Achmea

September + oktober 2021

U0682-Bpf. Zoetwaren

Februari 2022

U0685-BeFrank PPI N.V.

Juni 2021 + Februari 2022

U0690-ABN AMRO Pensioenen

Februari 2022

U0693-SNPS

November 2021

U0695-Stichting ING CDC Pensioenfonds

Augustus 2022

U0696-Stichting NN CDC pensioenfonds

Augustus 2022

U0701-J&J Pension Fund OFP

September 2021

U0705-Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie

April 2021

U0706-Euroclear Pension Fund OFP

Januari 2022

U0707-LifeSight

April 2021

U0710-TNT Express

Februari 2022

U0713-APF Unilever Nederland, Kring Forward

Februari 2022

U0719-United Pensions AbbVie

Oktober 2021

U0720-Stap Pensioenkring Eastman

Februari 2022

U0721-Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds

April + mei 2022

U0722-Stap Pensioenkring SVG

Februari 2022

U0730-De Nationale Algemeen Pensioenfonds

Juli 2022

U0731-United Pensions Stamicarbon

Oktober 2021

U0732-Stap Pensioenkring Holland Casino

Januari 2022

U0733-Stap Pensioenkring 1

Januari 2022

U0734-Stap Pensioenkring 2

Maart 2023

U0736-DuPont European Pension Fund

Oktober 2021

U0740-Stap Pensioenkring Douwe Egberts

Januari 2022

U0741-Stap Pensioenkring Ballast Nedam

Januari 2022

U0743-UnitedPensions Hewitt Nederland

Oktober 2021

U0744-Aegon Cappital B.V.

Januari 2022

U0749-UnitedPensions Alcon

Oktober 2022

   

Overloopperiode

Mei – december 2023

Bijlage 2: Lijst 23 pensioenuitvoerders met meer dan 10.000 uitgaande waardeoverdrachten

De 23 pensioenuitvoerders in onderstaande lijst moeten het totaal aantal uitvragen bij het Pensioenregister verdelen in gelijke wekelijkse porties over de maand(en) die zij toegewezen hebben gekregen.

TOELICHTING

Artikel 17f, tweede lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling bepaalt dat de pensioenuitvoerders, in overleg met de Stichting Pensioenregister, een plan maken voor de gefaseerde uitvoering van de waardeoverdracht van kleine pensioenen waarvoor binnen zes maanden na 1 januari 2020 bij het pensioenregister een opgave is gevraagd.

Het plan van aanpak wordt op voordracht van de pensioenuitvoerders en de Stichting Pensioenregister, en na advies van de toezichthouders, vastgesteld. In deze bekendmaking is de vaststelling van het plan van aanpak opgenomen. Het plan van aanpak wordt als bijlage bij de bekendmaking gepubliceerd.

Toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben positief geadviseerd over het plan van aanpak. De AFM vraagt aanvullend aandacht voor onderstaande punten tijdens de uitvoering van het plan:

1. Samenloop met de uitwerking van het pensioenakkoord

Zoals bekend wordt in de pensioensector de komende jaren hard gewerkt aan de uitwerking en de implementatie van het pensioenakkoord. In diezelfde periode wordt het plan uitgevoerd. De AFM merkt om deze reden op dat het van belang is dat pensioenuitvoerders het plan volgens planning kunnen uitvoeren naast hun activiteiten ten behoeve van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

2. Meten van geslaagde waardeoverdrachten

Zowel voor de reguliere kleine waardeoverdrachten als voor de waardeoverdrachten uit het plan zal over enkele jaren een evaluatie van de wetgeving plaatsvinden. Bij deze evaluatie is van belang dat het aantal geslaagde en niet-geslaagde waardeoverdrachten per pensioenuitvoerder gemeten wordt. Hier moet bij de uitvoering van het plan door pensioenuitvoerders rekening mee worden gehouden.

3. Transparantie

De AFM vertrouwt erop dat pensioenuitvoerders er alles aan doen om de deelnemers bij de uitvoering van het plan tijdig, correct, duidelijk en evenwichtig te informeren, en dat deze informatie aansluit op de behoeften en kenmerken van deelnemers. Ondanks dat de deelnemer bij de uitvoering van het plan geen keuze krijgt voorgelegd, is het belangrijk dat pensioenuitvoerders transparant zijn over wat er met het pensioen van deelnemers gebeurt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 32 043, nr. 517.

X Noot
2

Onder een onvoorziene omstandigheid valt ook een situatie van een niet tijdige inwerkingtreding van een wetswijziging waarop is geanticipeerd bij het opstellen van het plan.

Naar boven