Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaStaatscourant 2021, 12117Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld Facetplan Cultuurhistorie.

Logo Eemsdelta

 

Om de bescherming van de karakteristieke waarden van objecten en gebieden van de voormalige gemeente Delfzijl te borgen, heeft de gemeente een bestemmingsplan en een beheersverordening opgesteld, tezamen het 'Facetplan Cultuurhistorie'. In dit plan zijn naast regels voor karakteristieke objecten en gebieden, ook regels voor archeologische waarden en de beschermde dorpsgezichten opgenomen.

 

In de vergadering van 26 november 2020 heeft de gemeenteraad van Delfzijl het plan behandeld. Het 'Facetplan Cultuurhistorie' is gewijzigd vastgesteld, overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen Facetplan Cultuurhistorie Delfzijl’. Voor de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan verwijzen wij u naar het raadsbesluit met voorstel. De volledige ‘Nota zienswijzen Facetplan Cultuurhistorie Delfzijl’, waarin ook de geanonimiseerde zienswijzen zijn opgenomen, kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde 'Facetplan Cultuurhistorie' liggen van 11 maart 2021 tot en met 22 april 2021 ter inzage. Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke zaken terecht in het gemeentehuis. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan digitale inzage. Het 'Facetplan Cultuurhistorie' is te vinden via de link: www.ruimtelijkeplannen.nl.De digitale versie van het 'Facetplan Cultuurhistorie' is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan. Geeft u er toch de voorkeur aan om de papieren versie in te zien, dan kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 140596. Onze medewerkers gaan met u op zoek naar een oplossing.

Beroep

Tijdens deze termijn kan tegen het raadsbesluit beroep worden ingesteld door:

- degenen, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

- iedereen, die bezwaar heeft tegen de aangebrachte wijzigingen;

- belanghebbenden, die redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij niet tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of beheersverordening bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Het beroep stuurt u naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en beheersverordening treedt in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het raadsbesluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.