Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2021, 11983Ruimtelijke plannenGewijzigd vaststelling bestemmingsplan Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-Wittem

Logo Gulpen-Wittem

Het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 februari 2021 het bestemmingsplan Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-Wittem gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit de bij dit besluit behorende verbeelding, regels, toelichting met IMRO-IDN NL.IMRO.1729.BPfietsverbHLPS-VG01.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, toelichting en regels ten gevolge van ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen om onvolkomenheden in het plan te corrigeren.

Het in het ontwerp opgenomen struinpad naast de fietsverbinding tussen Ubachsberg en Wijlre maakt geen deel meer uit van het ontwerp en wordt dus ook niet ingericht. Verder is de bestemming ‘Water’ voor de waterloop Lange Gracht veranderd in bestemming ‘Verkeer’, in combinatie met dubbel-bestemming ‘Waterstaat – beschermingszone water’. Daarnaast is in de toelichting een aanvullende onderbouwing op noodzaak, tracékeuze en ruimtebeslag opgenomen. Voor een compleet overzicht van alle aangebrachte wijzigingen wordt verwezen naar de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen.

De samenwerkende gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem en Heerlen, het Waterschap Limburg en de provincie Limburg willen een veiligere, vrij liggende, fietsverbinding vanuit het Heuvelland naar Parkstad (en vice versa) voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer. De aanleg van de fietsverbinding wordt gecombineerd met het klimaatbestendiger inrichten van de omgeving van de fietsverbinding, o.a. door de aanleg van hemelwaterbuffers. Alle drie de gemeenten stellen een bestemmingplan op voor het deel van het fietspad op hun grondgebied. Deze bekendmaking gaat over het Gulpen-Wittemse deel van het fietspad.

Het plangebied, binnen de gemeente Gulpen-Wittem, is gelegen in het buitengebied van de gemeente aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg te Wijlre. Het tracé start aan de Vijfbunderweg, ten oosten van de kern Wijlre en het 'Miljoenenlijn'-spoortracé. Vervolgens strekt het tracé zich over de Vijfbundersweg en de Vrakelbergerweg met een lengte van 2,3 kilometer in oostelijke richting uit tot aan de Ribbelheideweg. Binnen het grondgebied van de gemeente Gulpen – Wittem worden daarnaast, aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg, ten westen van de kruising met de Vrouwendelweg, drie nieuwe waterbuffers aangelegd.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 13 maart tot en met 23 april 2021 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

 • 2.

  De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/bestemmingsplannen/overzicht-bestemmingsplannen).

Tegen betaling kan een exemplaar van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden verstrekt.

De bestemmingsplannen voor het realiseren voor het overige deel van het tracé liggen bij respectievelijk de gemeente Voerendaal en gemeente Heerlen ter inzage.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

 • 1.

  door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

 • 2.

  door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen (art. 3.11 lid 1 sub d Wro)

 • 3.

  door belanghebbenden voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn –naast het indienen van beroep- een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.