Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenkumStaatscourant 2021, 11843VerkeersbesluitenGemeente Renkum: verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Raanhuisstraat in Oosterbeek

Logo Renkum

 

B&W-besluit Nr. VKB20-17

Referentienummer 124851

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum

Overwegende dat:

wij een aanvraag ontvingen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op de Raanhuisstraat in Oosterbeek;

het betreffende terrein aan de Raanhuisstraat in Oosterbeek in beheer is bij woningbouwvereniging Vivare en wij van hen toestemming hebben gekregen voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats;

de aanvrager, woonachtig op de Raanhuisstraat in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (type B);

er, in verband met de parkeerdruk, vaak geen parkeergelegenheid is direct nabij de woning van de aanvrager;

dit besluit genomen wordt op basis van Artikel 2 WVW 1994;

lid 1b: het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

lid 1d: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

over dit besluit overleg is gevoerd met de korpschef van politie Oost-Nederland – afdeling Verkeer, die kan instemmen met dit besluit;

er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerp-verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Mandaatbesluit gemeente Renkum 2017 van 27 juni 2017;

 

BESLUIT

1. Door het plaatsen van het bord model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een gehandicaptenparkeerplaats in te richten op de Raanhuisstraat in Oosterbeek. Op een onderbord model OB309 wordt het kenteken vermeld van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager.

2. Dat dit besluit in werking treedt zodra de genoemde bebording onder punt 1 is aangebracht.

 

Oosterbeek, 2 februari 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

Namens deze,

 

 

 

Ir. J.A.M. (Jojanneke) van der Molen-Balk

Manager Ruimtelijk Domein

 

Mededelingen

Beroepsclausule

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de datum van de publicatie beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9300, 6800 EM in Arnhem. Ingevolge artikel 6:5 van de Awb dient uw beroepschrift door u te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indieners;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

d. de gronden van beroep.

 

Bij het beroepschrift dient u tevens een afschrift van het betreffende besluit te overleggen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde website vindt u de precieze voorwaarden.

 

Meer informatie

Het verkeersbesluit ligt inclusief bijlagen vanaf de datum van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het Servicepunt, telefoon (026) 33 48 111. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.