Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalwijkStaatscourant 2021, 11769VerkeersbesluitenGemeente Waalwijk – Waalwijk – Hadewychstraat – oplaadpaal

Logo Waalwijk

HET COLLEGE VAN WAALWIJK,

 

 

gelet op artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994;

 

gelet op het Mandaatregister gemeente Waalwijk 2020, behorende bij het Mandaatbesluit gemeente Waalwijk 2019, waarbij het college de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de manager van het Team Ontwerp Openbare Ruimte;

 

gelet op de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Algemene wet bestuursrecht, het Mobiliteitsplan Waalwijk (2015);

 

OVERWEGENDE:

 

dat het gewenst is dat in de gemeente Waalwijk oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen worden ingericht;

 

dat het gebruik van elektrisch aangedreven vervoermiddelen een bijdrage levert aan het verbeteren van het milieu door vermindering van schadelijke uitstoot van verbrandingsgassen en door een lagere geluidsproductie;

 

dat dit voor de gemeente een reden is om voor elektrisch aangedreven voertuigen een faciliterend en stimulerend beleid te voeren;

 

dat het gewenst is dat de oplaadpunten uitsluitend mogen worden gebruikt door voertuigen die daadwerkelijk worden opgeladen en dat voor andere weggebruikers ter plaatse een parkeerverbod geldt;

 

dat het bord E4 met onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” hierin voorziet;

 

dat een gebruiker van een elektrisch aangedreven auto uit de Wethouder Smoldersstraat in Waalwijk een verzoek tot het plaatsen van een oplaadpalen heeft ingediend;

 

dat deze aanvrager geen laadvoorziening op eigen terrein kan realiseren;

 

dat de gemeente de locatie aan de oostelijke zijde van het zuidelijke deel van de Hadychstraat, ter hoogte van het perceel aan de Pastoor Kuypersstraat 15, als geschikt heeft beoordeeld voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal;

 

dat met 1 laadpaal tegelijkertijd 2 elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen, wat wordt aangegeven met onderbord OB504;

 

dat het aantal oplaadpunten binnen de gemeente de komende jaren verder wordt uitgebreid;

 

dat aan de oostzijde van het zuidelijke deel van de Hadewychstraat, een parkeerstrook aanwezig is waar haaks op de as van de rijweg wordt geparkeerd;

 

dat uit parkeeronderzoek, uitgevoerd op 24 januari en 14 maart 2019, blijkt dat in de Hadewychstraat in de nachtelijke uren de bezettingsgraad ligt op 71 en 34% (10 resp. 24 parkeerplaatsen onbezet) van de in totaal 34 aanwezige parkeerplaatsen;

 

dat het aanwijzen van een oplaadpunt niet tot knelpunten leidt binnen de huidige en toekomstige parkeercapaciteit in de Hadewychstraat;

 

dat, ter verduidelijking voor de weggebruikers, conform de richtlijnen van het C.R.O.W., het parkeervak wordt ingericht als gereserveerd parkeervak waarbij in het parkeervak een diagonaal kruis wordt aangebracht;

 

dat voor het gebruik van de parkeerplaatsen aan het Hadewychstraat geen belasting hoeft te worden betaald;

 

dat de in dit verkeersbesluit opgenomen verkeersmaatregelen worden genomen om de bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van het verkeer (zoveel als mogelijk is) te waarborgen en een doelmatig of zuinig energiegebruik te bevorderen;

 

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW, overleg met de chef van het politieteam Waalwijk heeft plaatsgevonden;

 

dat handelen in strijd met de verkeerstekens, zoals deze in dit verkeersbesluit zijn genoemd, handhaafbaar is als strafbaar feit en sanctioneerbaar op grond van hun strafbaarstelling als Muldergedraging;

 

dat handhaving door de Politie plaatsvindt in het kader van routinematige activiteiten

en onder de door de Procureurs-Generaal gestelde voorwaarden. Gelet op de

prioritering van de politietaken kan de handhaving ook plaatsvinden door de

buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente (BOA's) die daartoe bevoegd zijn;

 

dat uit het door de Politie ingestelde onderzoek geen redenen bekend geworden zijn die de schriftelijke bekrachtiging van het voorgenomen verkeersbesluit in de weg zouden staan;

 

dat derhalve de Politie akkoord is met het te nemen besluit;

 

dat alle in dit verkeersbesluit genoemde wegen binnen de bebouwde kom zijn gelegen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Waalwijk.

 

BESLUIT:

 

in het zuidelijke deel van de Hadewychstraat, in Waalwijk, ter hoogte van het perceel aan de Pastoor Kuypersstraat 15, de twee meest zuidelijke parkeerplaatsen van de parkeerstrook die aan de oostzijde is gelegen, aan te wijzen als oplaadplaatsen voor elektrische auto’s door het plaatsen van bord E4 (parkeergelegenheid), met onderbord OB504 en een bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”.

 

 

Waalwijk, 5 maart 2021.

 

namens deze,

de manager van het Team Ontwerp Openbare Ruimte,

M.P.J. Weterings.

 

 

Het in dit besluit genoemde bord staat vermeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK,

Bezwaar en voorlopige voorziening

 

Is dit besluit onduidelijk of heeft u er vragen over? Neem dan eerst contact met ons op. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komen we er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de eerste dag na de officiële bekendmaking, bij ons een bezwaarschrift indienen. Meer hierover leest u op www.waalwijk.nl/bezwaar.