Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamStaatscourant 2021, 11746VerkeersbesluitenBESLUIT GPP Louis Zimmermannplein 104

Logo Schiedam
 • Team Klant Contact Centrum

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • Schiedam, 2 maart 2021

 •  

 •  

 • Burgemeester en Wethouders van Schiedam,

 •  

 • Beschikkende het op 01 maart 2021 ingekomen verzoek tot het oprichten van een gehandicaptenparkeerplaats Louis Zimmermannplein 104

 •  

 • Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994), ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • dat bovengenoemde weg binnen de bebouwde kom van Schiedam ligt en in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Schiedam is;

 • artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW), dat het plaatsen en verwijderen van borden model E06 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ( hierna RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • het Algemeen Mandaathoofdstuk B&W van 5 november 2007 waarin het college van burgemeester en wethouders het nemen van besluiten zoals bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet mandateert aan het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond;

 •  

 • Overwegende dat:

 • aanvrager reeds in bezit is van een geldige invalidenparkeerkaart, waardoor de medische noodzaak niet nader behoeft te worden onderzocht. Reeds is vastgesteld dat aanvrager niet in staat is zich over een afstand van meer dan 100 meter zelfstandig te bewegen;

 • de parkeerdruk ter plaatse relatief hoog is;

 • aanvrager niet in de positie verkeert om op eigen terrein een parkeervoorziening te gebruiken of te realiseren (zoals een carport, garagebox, oprit e.d.);

 • aangenomen moet worden dat de mate van bewegingsvrijheid van aanvrager onvoldoende is om in de nabijheid van het woonadres een vrije zelfstandig bereikbare parkeerplaats te vinden.

 •  

 •  

 • BESLUITEN:

 •  

 • tot het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats op de locatie: Louis Zimmermannplein 104 conform de als bijlage bijgevoegde tekening, en het plaatsen van het verkeersbord E06 zoals beschreven in bijlage 1 bij heet RVV 1990 met een onderbord waarop vermeld staat het kenteken: 46-TN-ZR.

 •  

 • onder voorwaarde dat:

 • het een bestaande parkeerplaats betreft;

 • de gehandicaptenparkeerplaats zal worden verwijderd zodra daarvan geen gebruik meer wordt gemaakt

 •  

 • JURIDISCH KADER

 • Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van deze beschikking hiertegen schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

 •  

 • Indiening van een bezwaarschrift leidt niet tot een schorsing van het besluit. Hiervoor dient een verzoek om een voorlopige voorziening o.g.v. artikel 8:81Algemene wet bestuursrecht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam te worden ingediend.

 •  

 •  

 •  

 • Burgemeester en wethouders van Schiedam,

 • namens dezen,

 • medewerker Klant Contact Centrum,

 •  

 •  

 •  

 •  

 • C. Bestebreur