Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2021, 11744VerkeersbesluitenHet invoeren van een parkeerschijfzone in de Schoolstraat te Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Kenmerk: 2021-05

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

Gelet op:

Grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Het centrum van Oisterwijk kent een parkeerregime van betaald parkeren. Als gevolg daarvan wijken langparkeerders uit naar de omliggende woonstraten. Bewoners van die straten hebben aangegeven daar last van te ondervinden. Om dit te ondervangen zijn een aantal parkeerterreinen aan de rand van het centrum gratis gemaakt. Uit een parkeeronderzoek is gebleken dat dit onvoldoende werkt. Het college heeft daarom aan de rand van het centrum een parkeerschijfzone ingevoerd met een maximale parkeerduur van twee uur. Gebleken is dat een deel van de langparkeerders daardoor is uitgeweken naar andere straten onder andere de Schoolstraat. De verwachting is dat door de invoering van een parkeerschijfzone in de Peperstraat, het aandeel langparkeerders en daarmee de parkeerdruk, in de Schoolstraat gaat toenemen. Het beleid van het college is om bij overlast van langparkeerders in de schil van het centrum, de parkeersituatie te verbeteren doormiddel van het invoeren van parkeerregulering. Het college streeft daarbij naar eenduidigheid en uniformiteit en heeft daarom de voorkeur voor een parkeerschijfzone.

Overwegende

dat in de Schoolstraat langparkeerders parkeren die het betaald parkeren in het centrum ontwijken;

dat er klachten zijn van bewoners uit de Schoolstraat over de te hoge parkeerdruk, onder andere veroorzaakt de langparkeerders;

dat de verwachting is dat door de invoering van de parkeerschijfzone in de Peperstraat het aandeel langparkeerders en daarmee de parkeerdruk in de Schoolstraat gaat toenemen;

dat de bewoners van de Schoolstraat een verzoek hebben ingediend voor het invoeren van een parkeerschijfzone;

dat het parkeren in woonstraten primair bedoeld is voor de bewoners en hun bezoekers;

dat langparkeerders geweerd kunnen worden door het invoeren van een vorm van parkeerregulering;

dat reeds in andere woonstraten een parkeerschijfzone is ingevoerd en daardoor een deel van de langparkeerders in de Schoolstraat zijn gaan parkeren;

dat in het gebied rond het centrum meer functies aanwezig zijn dan alleen wonen, zoals bijvoorbeeld scholen en detailhandel en dat klanten/bezoekers daarvan wel nog steeds moeten kunnen parkeren in dat gebied;

dat daarom gekozen wordt voor invoering van een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 2 uur, zodat iedereen nog kan parkeren in de schil rond het centrum die daar moet zijn, maar langparkeerders geweerd worden;

dat bewoners een ontheffing kunnen aanvragen voor het parkeren in de parkeerschijfzone;

dat voor langparkeerders parkeerterreinen beschikbaar zijn rond het centrum, waaronder het parkeerterrein dat aan de Peperstraat ligt (haaks op de Schoolstraat), waar gratis geparkeerd kan worden en dat daarnaast andere vervoerswijze gebruikt kunnen worden om in het centrum van Oisterwijk te komen zoals fiets en openbaar vervoer;

dat op het moment dat er sprake is van verplaatsing van langparkeerders naar andere woonstraten als gevolg van in voering van de parkeerschijfzone, er uitbreiding van de parkeerschijfzone wordt overwogen;

dat door de invoering van de parkeerschijfzone in de Schoolstraat samen met de reeds ingevoerde parkeerschijfzone in de Peperstraat een aaneengesloten gebied ontstaat;

dat de Schoolstraat een straat is met éénrichtingsverkeer (rijrichting van Peperstraat naar Terburghtweg);

dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden en deze positief heeft geadviseerd;

dat de genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn en gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oisterwijk;

Overzichtstekening 2021-05

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om in de Schoolstraat een parkeerschijfzone in te voeren d.m.v. het plaatsen van de verkeersborden E10zb en E11ze met de aanduiding van maximaal 2 uur en onderbord met daarop de tekst “maandag t/m donderdag van 09:00 – 18:00, vrijdag van 09:00 – 21:00 en zaterdag van 09:00 – 17:00”, waarbij samen met de Peperstraat een aaneengesloten gebied van de parkeerverbodszone ontstaat; zie overzichtstekening 2021-05 met daarop de aanduiding van het gebied.

Oisterwijk, 28 februari 2021

het college

Namens deze,

S. Kort

Hoofd van de afdeling Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van openbare publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de volgende informatie:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van de reden(en) waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Als u niet kunt wachten op de uitspraak in bezwaar en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruikt maakt, wordt u griffierecht berekend.