Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2021, 11712VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Boutenburg 9 opheffen gehandicaptenparkeerplaats kenteken 9-TXF-44

Logo Amsterdam

SW21-02682 (Nieuw-West)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

 

Overwegingen ten aanzien van dit besluit

Gelet op

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 

Overwegende dat

 • de gehandicaptenparkeerplaats aan het adres Boutenburg 9 moet worden opgeheven;

 • voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

 • in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.

 

BESLUIT

 • 1.

  door het verwijderen van het bord conform model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, en het bijbehorende onderbord en het verwijderen van de ondersteunende wegmarkeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan het adres Boutenburg 9 (parkeervaknummer 115126486486) met kenteken 9-TXF-44 op te heffen;

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord genoemd onder 1. zijn verwijderd;

 • 3.

  dat de aan de vergunninghouder vergunde parkeerplaats aan het adres Boutenburg 9 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal.

Amsterdam, 3 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via: http://www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post opsturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.