Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenStaatscourant 2021, 11692VerkeersbesluitenGemeente Vijfheerenlanden – Verkeersbesluit – Parkeerverbod Hazelaarstraat in Vianen

Logo Vijfheerenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

OVERWEGENDE:

Gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) voor het plaatsen van deze verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is;

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

om op de Hazelaarstraat ter hoogte van de Esdoornplein Vianen een parkeerverbod in te stellen.

Zaaknummer 253331

 

Beheer en onderhoud

Dat de gemeente Vijfheerenlanden het beheer en onderhoud heeft van de wegen in Vianen.

Motivering

Er wordt op de rijbanen geparkeerd waardoor bestuurders worden gehinderd, het in- en uitrijden van de in/uitritten wordt belemmerd;

Onveiligheid in de vorm van obstructie en blokkeringen van doorstroming;

Er in de directe omgeving op loopafstand voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Horen betrokkenen en afweging belangen

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de gemeente conform artikel 24 van het BABW de politie om advies gevraagd. Zij hebben een positief advies uitgebracht over de bovengenoemde in te voeren verkeersmaatregel.

De parkeerverboden zullen ter plaatse aan de weggebruikers kenbaar worden gemaakt door middel van RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) verkeersborden model E01. De verkeersborden worden op de Hazelaarstraat geplaatst tussen de Prunusstraat en de Acaciastraat. Een en ander zoals op de bijgevoegde situatietekening staat aangegeven

 

 

Situatietekening :

 

Besluiten het volgende:

Om in Vianen een parkeerverbod in te stellen voor de Hazelaarstraat ter hoogte van de Esdoornplein in Vianen een parkeerverbod in te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde situatie tekening

 

 

Datum besluit: 03 maart 2021

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

Bezwaarschrift

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag na de verzenddatum van deze brief. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het bestuursorgaan door of namens welk dit besluit is genomen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

 

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien het bezwaarschrift betrekking heeft op de gemeente Vijfheerenlanden kunt u terecht bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.