Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornStaatscourant 2021, 11675VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gesloten verklaring gemotoriseerd verkeer Oude Deventerweg Haarle

Logo Hellendoorn

Kenmerk 2021-003296

Burgemeester en wethouders van gemeente Helllendoorn

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Er is parkeeroverlast op de Oude Deventerweg ter hoogte van huisnummer 4 en 4a. Er wordt in de berm geparkeerd en daarmee (natuur) stukgereden en (uit)wegen worden geblokkeerd;

Natuurmonumenten heeft het bezoekerscentrum De Pas gerenoveerd en hier een nieuwe parkeerplaats aangelegd met voldoende parkeerruimte voor bezoekers van het gebied;

De Oude Deventerweg is zuidelijker, ter hoogte van de aftakking naar de Van Heekweg, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is daarmee een doodlopende straat, uitgezonderd houders van een gehandicaptenparkeerkaart, 65+-ers en exploitatieverkeer;

De aanliggende wegen in het toegankelijke deel van de Oude Deventerweg zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;

 

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

* de veiligheid op de weg te verzekeren;

* het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

* het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

* het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Het is dan ook gewenst om ook dit gedeelte van de Oude Deventerweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer en doelgroepen.

In artikel 24 BABW staat dat over dit besluit overleg gevoerd moet worden met de politie. De verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente is om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit, waarbij hij aangeeft slechts een uitzondering te maken voor aanwonenden, exploitatieverkeer en houders van een gehandicaptenparkeerkaart. In het besluit wordt afgeweken van dit advies: Omdat het gedeelte Oude Deventerweg zuidelijker wel toegankelijk is voor 65+-ers worden die ook uitgezonderd van dit gedeelte van de weg. Hierdoor hoeven zij niet op de weg te keren en scheelt dit bebording in het gebied. De toegankelijkheid van 65+-ers in dit gehele gebied komt tzt ter beoordeling en zal dan ook voor deze weg opnieuw worden bekeken.

Bedoelde weg is in eigendom en beheer bij de gemeente Hellendoorn.

BESLUIT

De Oude Deventerweg vanaf huisnummer 4a tot aan de Van Heekweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer door middel van het plaatsen van verkeersbord C12 van het RVV1990, uitgezonderd tbv aanwonenden, exploitatieverkeer, 65+ers en houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

 

Nijverdal 25 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn

Namens deze,

V.G.M. Rodijk

Hoofd van het team Ruimtelijke ontwikkeling

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

1. naam en adres van indiener;

2. dagtekening;

3. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

4. de grond van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift kan gemaild worden naar gemeente@hellendoorn.nl of per post naar Postbus 200, 7447 AE, Nijverdal. Vermeld bij het onderwerp van de mail of brief ook het kenmerk van dit verkeersbesluit.