Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PekelaStaatscourant 2021, 11673VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Pekela

2021 Nummer: 159393

Burgemeester en wethouders van Pekela,

 

Gelezen het verzoek voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Hugo de Grootstraat 175 in Oude Pekela;

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

 

 

 

Vereiste van besluit:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegende,

dat ter plekke de situatie zodanig is, dat dikwijls niet in de nabijheid van de woning van betrokkene geparkeerd kan worden, terwijl hij door haar fysieke beperkingen niet in staat is lange afstanden te lopen;

 

dat hij in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart onder nummer 1358623

dat het daarom gewenst is het verzoek in te willigen door nabij haar woning, aan de voorzijde van Hugo de Grootstraat 175 te Pekela een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen;

 

dat met de toewijzing van de individuele gehandicaptenparkeerplaats de vrijheid van het verkeer en de veiligheid van de weg niet in het geding is;

 

dat het weggedeelte waar deze individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt toegewezen in eigendom en beheer is van de gemeente Pekela;

 

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Politie Eenheid Noord Nederland, van welke zijde is meegedeeld en schriftelijk is bevestigd dat met de toewijzing van de individuele gehandicaptenparkeerplaats kan worden ingestemd;

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

I door plaatsing van bord E 6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) (met daarbij het OB309 bord met daarop vermeld het kenteken) een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen aan de voorzijde van de woning gelegen aan de Hugo de Grootstraat 175 te Oude Pekela, zoals is aangegeven op bijbehorende situatieschets.

 

Oude Pekela, 02-03-2021

 

Verzonden, 03-03-2021

 

Namens burgemeester en wethouders van Pekela.

J. v.d. Woude

 

 

Afschrift

Dit besluit (+ tekening) wordt in afschrift gezonden aan:

a. Politie Eenheid Noord Nederland, DROS Infrastructuur;

b Team Fysiek + situatieschets

c Veiligheidsregio

 

 

Publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd op de site van de overheid (www.officielebekendmakingen.nl). U kunt ook kijken op www.Pekela.nl/bekendmakingen, in de Staatscourant en het zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken ( vanaf de dag van publicatie van dit besluit) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Pekela, Postbus 20004, 9640 PA PEKELA. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat daarna nog beroep open.