Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2021, 1166Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2020, nr. 2020-000074349 houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie geschilbeslechting bij totstandkoming van prestatieafspraken als bedoeld in artikel 44 van de Woningwet (Benoemingsbesluit voorzitter Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van 4 jaar tot voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet te benoemen: de heer J.M.L. Niederer.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum waarop het in de Staatscourant wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Dit besluit regelt de benoeming van de voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. Op grond van artikel 44 van de Woningwet kunnen geschillen die aan de totstandkoming van prestatieafspraken in de weg staan, worden voorgelegd aan de Minister. De Minister laat zich bij geschillen adviseren door een paritair samengestelde commissie, zoals opgenomen in artikel 40 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) en de voorwaarden zoals gesteld in artikel 19a tot en met 19d van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv).

Er wordt geen plaatsvervangende voorzitter benoemd. In de werkwijze van de commissie, die de Minister heeft goedgekeurd, is opgenomen hoe de commissie voorziet in een plaatsvervanger in het geval dat de voorzitter afwezig is als gevolg van verschoning, ontstentenis en belet en de wijze waarop de commissie daarbij rekening houdt met de aard en de omvang van een voorliggend geschil.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren