Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein, sector 4-no. 02 2021/2022

Verbindendverklaring gewijzigde cao-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 maart 2021 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-no. 02

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), Pharmaceutical Research Associates Group B.V., PostNL cao voor Postverzorgers, PostNL cao voor Zaterdagbestellers, Post NL NV, BV 18k, Genpact NL BV, Cito B.V., de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, ProfCore Group B.V., Geldservice Nederland B.V., de Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), Dirkzwager Financial Services B.V., Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., DSM NL Services B.V., Clearwater Crew B.V. en ANWB B.V., Belangenvereniging Practici Werkgevers, Kiwa CMR B.V., Kiwa CBS B.V., Kiwa VERIN B.V., Kiwa CMR Vee B.V., Kiwa Alspectro B.V., B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, Stichting Merita, Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V., BPD Europe B.V., Onstream Project Services B.V., Raad voor Rechtsbijstand, Stichting het Juridisch Loket, CLC-VECTA Centrum voor Live Communication, Vereniging van Werkgevers in Scheeps- Industrie- Milieu- en Technische Onderhoudsaktiviteiten (SITO), ProfCore Business Services B.V., ProfCore Zuid-Limburg B.V., ProfCore Midden-Limburg B.V., ProfCore Noord-Limburg B.V., ProfCore ZuidOost-Brabant B.V. en ProfCore Contracting B.V., Actor Bureau voor sectoradvies B.V., Mn Services N.V., Stichting SupportPunt Eindhoven en Eurofins Agro Testing Wageningen B.V., Jumbo Crew Services B.V., ProfCore Outsourcing Holding B.V., Profcore Detachering Holding B.V., Colt International Beheer B.V., Colt International B.V., Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), Axxicom Airport Caddy B.V.;

Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen.nl, CNV Connectief, CNV Onderwijs, VHP2, Bond van Post Personeel, De Unie, Synergo VHP, AOb, Vakbond ABW, FvOv/CMHF, Nautilus International, UNIENFTO, Vakvereniging Het Zwarte Corps.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-no. 021 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Bijlage 1 komt te luiden:

‘Bijlage 1: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (aard van de arbeid, bedrijfstak of sector)

Bedrijfstak/Werkgeversorganisatie

Werkingssfeer: begripsbepaling werkgever

1. Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Werkgever:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf uitoefent als schoonmaakbedrijf, dan wel glazenwassersbedrijf.

Schoonmaakbedrijf, dan wel glazenwassersbedrijf: iedere onderneming, die haar hoofd- of nevenberoep maakt van het op een door de opdrachtgever bepaalde locatie regelmatig of eenmalig schoonmaken, dan wel glazenwassen in, op, van of aan gebouwen, woningen, straten/ wegen, (huisvuil-) containers, terreinen en/of verkeersmiddelen, een en ander in de ruimste zin van het woord. Indien overwegend sprake is van rioolreinigingsactiviteiten is de CAO niet van toepassing.

2. Belangenvereniging Practici Werkgevers

Werkgever:

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, dan wel de maatschap, de vennootschap gevormd door twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen gezamenlijk, die een dierenartspraktijk voert en daartoe werknemers in dienst heeft en die met zijn hoofdactiviteit te rangschikken is onder een dierenartspraktijk én die als lid aangesloten is bij de Belangenvereniging Practici Werkgevers.

Onder een dierenartspraktijk wordt verstaan:

De onderneming die zich in de breedste zin des woord richt op de levering van diensten en goederen welke vallen onder de werking van de Wet Uitoefening Diergeneeskunde.

3. Tentoonstellingsbedrijven

Werkgever:

Een onderneming die een bedrijf uitoefent binnen de tentoonstellingsbranche.

Onder tentoonstellingsbranche wordt verstaan:

De ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die meer dan 50% van de loonsom betalen aan werknemers die betrokken zijn bij het realiseren van standbouw/tentoonstellingsprojecten.

Onder deze cao vallen ook ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die ten minste 20%, maar niet meer dan 50% van de loonsom betalen aan werknemers die betrokken zijn bij het realiseren van standbouw/tentoonstellingsprojecten, voor zover deze (afdelingen van) ondernemingen niet vallen onder een andere, door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geregistreerde of algemeen verbindend verklaarde cao.

Deze cao is bovendien van toepassing op ondernemingen:

– waarvan de daadwerkelijke activiteiten een ondersteunende functie hebben voor de in de voorgaande alinea's genoemde ondernemingen en;

– die in de zin van de fiscale wetgeving, de pensioenwetgeving of de Wet op de ondernemingsraden tot dezelfde groep van ondernemingen horen.

De uitzendonderneming die aan alle volgende eisen voldoet, valt niet onder de werkingssfeer van deze cao:

– de uitzendonderneming zendt voor tenminste 25% uit buiten de werkingssfeer van de cao Tentoonstellingsbedrijven;

– de uitzendonderneming werkt voor 15% of meer van het totale premieplichtige loon op jaarbasis met werknemers ter beschikking gesteld aan derden op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW; de onderneming heeft aan dit criterium voldaan indien en zover dit door de Belastingdienst is vastgesteld;

– de geldende ABU- of NBBU-cao voor Uitzendkrachten is rechtstreeks op de uitzendonderneming van toepassing;

– de uitzendonderneming is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door algemeen verbindend verklaring gebonden is aan de Cao tentoonstellingsbedrijven en

– de uitzendonderneming is geen paritair afgesproken arbeidspool.

Deze cao geldt niet voor de werkgever die de (algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de) cao voor het Technisch Installatiebedrijf toepast.

4. Orsima

Werkgever:

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die haar hoofd- of nevenbedrijf maakt van werkzaamheden zoals hieronder aangegeven, al dan niet in combinatie met elkaar.

2. De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit onderdeel zijn:

a. Industriële reiniging, waaronder tenminste te verstaan het handmatig, mechanisch en chemisch reinigen, onderhouden en conserveren (= het aanbrengen van een eerste conserveringslaag), niet zijnde reparatie en vervangingswerkzaamheden, van veelal zware industriële installaties met het doel deze gebruiks- en bedrijfsklaar te houden, zijnde kapitaalgoederen zoals fabrieken, utiliteitsgebouwen, petrochemische installaties, industriële en openbare riolen, machines, bruggen, kranen, tanks, booreilanden en andere offshore installaties, alsmede zuigen van dakgrind en droge afvalstoffen;

b. Milieuonderhoud, waaronder tenminste te verstaan activiteiten als be- en verwerking van vaste en vloeibare afvalstoffen (inclusief activiteiten als legen van putten, silo’s en dergelijke en het afvoeren van het ingezamelde materiaal naar verwerkingsinstallaties en inzamelen van (soja)vetzuren, plantaardige (afval)olie en dergelijke en het afvoeren daarvan) en bodemsanering.

c. Scheeps- en containeronderhoud, waaronder tenminste te verstaan het handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conserveren (= het aanbrengen van een eerste conserveringslaag), van schepen, niet zijnde reparatie en vervangingswerkzaamheden, alsmede het opslaan, handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conserveren (= het aanbrengen van een eerste conserveringslaag), van ledige containers waaronder begrepen koel/vriescontainers, classificeerwerkzaamheden en het verrichten van oliewerk;

d. Havenservices, waaronder tenminste te verstaan het verlenen van (ondersteunende) diensten bij havenactiviteiten, indien en voor zover deze niet worden verricht door stuwadoorsbedrijven en scheepsbemanningen;

e. Ondersteunende diensten, waaronder te verstaan het aan de opdrachtgever verlenen van aanvullende hand- en spandiensten van uiteenlopende aard, niet zijnde het repareren en vervangen van onderdelen, voortvloeiend uit of in combinatie met de onder a. tot en met d. genoemde werkzaamheden.

a. Gedispenseerde werkgever: Reym.

5. Reisbranche

Werkgever:

1. De bedrijfstak waarin ondernemingen of onderdelen van ondernemingen werkzaam zijn die uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefenen van (online) reisorganisator of (online) reisagent, waarbij wordt verstaan onder:

a. (Online) Reisorganisator, degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam al dan niet van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt. Hieronder wordt tevens verstaan degene die in Nederland ten behoeve van al dan niet uit Nederland afkomstige reizigers c.q. ten behoeve van niet in Nederland gevestigde reisondernemingen bemiddelt bij de uitvoering van reizen of onderdelen daarvan.

b. (Online) Reisagent, degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder worden begrepen overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen.

2. Van de werking van deze cao zijn uitgesloten ondernemingen of onderdelen van ondernemingen voor zover daar op 1 januari 1993 een cao van toepassing was, alsmede:

– touringcarbedrijven;

– luchtvaartmaatschappijen;

– rederijen;

– spoorwegmaatschappijen.’

Bijlage 2 komt te luiden:

‘Bijlage 2: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (individuele rechtspersoon)

Individuele werkgever

Begripsbepaling individuele rechtspersoon/werkgever

1. Pharmaceutical Research Associates Group B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pharmaceutical Research Associates Group B.V., statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven onder KvK nummer 04031409.

2. PostNL: postbezorgers

Koninklijke PostNL B.V., statutair gevestigd te ‘s -Gravenhage, ingeschreven onder KvK nummer 27124700.

3. PostNL: zaterdagbestellers

– Koninklijke PostNL B.V. te ‘s -Gravenhage,

– PostNL Pakketten Benelux B.V. te Hoofddorp,

– PostNL TGN B.V. te Hoofddorp.

4. PostNL NV

– PostNL N.V. te ‘s-Gravenhage

– Koninklijke PostNL B.V. te ’s-Gravenhage

– PostNL Pakketten Benelux B.V. te Hoofddorp

– PostNL TGN B.V. te Hoofddorp

– PostNL Holding B.V. te ‘s-Gravenhage

– PostNL Transport B.V. te Hoofddorp

– G3 Worldwide Mail N.V. te ‘s-Gravenhage

– G3 Worldwide Europe B.V. te Amsterdam

– PostNL Real Estate B.V. te ’s-Gravenhage

– PostNL Data & Document Management B.V. te ’s-Gravenhage

– PostNL Data Solutions B.V. te ‘s-Gravenhage

5. BV 18k

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. 18k, statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven onder KvK nummer 18077790.

6. Genpact NL B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Genpact NL B.V., statutair gevestigd te Wormer, ingeschreven onder KvK nummer 35010541.

7. Cito B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cito B.V., statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven onder KvK nummer 09151851.

8. De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven onder KvK nummer 09103470.

9. ProfCore Group B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore Group B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK nummer 33266358.

10. Geldservice Nederland B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geldservice Nederland B.V., statutair gevestigd te Weesp, ingeschreven onder KvK nummer 51948087.

11. Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

De Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven onder KvK nummer 41158878.

12. Dirkzwager Financial Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dirkzwager Financial Services B.V., statutair gevestigd te Maassluis, ingeschreven onder KvK nummer 24189056.

13. Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., statutair gevestigd te Deventer, ingeschreven onder KvK nummer 08117636.

14. DSM NL Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DSM NL Services B.V., statutair gevestigd te Sittard, ingeschreven onder KvK nummer 14028072.

15. Clearwater Crew B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clearwater Crew B.V., statutair gevestigd te Papendrecht, ingeschreven onder KvK nummer 59226064.

Met dien verstande dat onder werkgever wordt verstaan:

Clearwater Crew B.V. die werknemers in dienst heeft die dienstdoen op door Clearwater Crew B.V. beheerde zeeschepen.

Dat tevens onder werkgever wordt verstaan:

iedere natuurlijke of rechtspersoon die werknemers in dienst heeft die dienstdoen op Clearwater Crew B.V. beheerde zeeschepen, waaronder mede begrepen iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bedrijfsmatig bezighoudt met het tegen vergoeding (direct of indirect) ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een derde voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met derde gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid aan boord van door Clearwater Crew B.V. beheerde zeeschepen.

16. ANWB B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven onder KvK nummer 27157000.

17. Kiwa CMR B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiwa CMR B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30241470.

18. Kiwa CBS B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiwa CBS B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30083123.

19. Kiwa VERIN B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiwa CMR B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30182714.

20. Kiwa CMR Vee B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiwa CMR B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30062251.

21. Kiwa Alspectro B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiwa CMR B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 60213981.

22. B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30161891.

23. Stichting Merita

Stichting Merita, statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven onder KvK nummer 27279730.

24. Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven onder KvK nummer 41156558.

25. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30237622.

26. BPD Europe B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BPD Europe B.V., statutair gevestigd te Hoevelaken, ingeschreven onder KvK nummer 08024283.

27. Onstream Project Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onstream Project Services B.V., statutair gevestigd te Den Helder, ingeschreven onder KvK nummer 24157526.

28. Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK-nummer 50589342.

29. Stichting het Juridisch Loket

De Stichting het Juridisch Loket, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK-nummer 30198127.

30. ProfCore Business Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore Business Services B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK-nummer 33301809.

31. ProfCore Zuid-Limburg B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore Zuid-Limburg B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK-nummer 33302401.

32. ProfCore Midden-Limburg B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore Midden-Limburg B.V., statutair gevestigd te Weert, ingeschreven onder KvK-nummer 14095189.

33. ProfCore Noord-Limburg B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore Noord-Limburg B.V., statutair gevestigd te Venlo, ingeschreven onder KvK-nummer 14095190.

34. ProfCore ZuidOost-Brabant B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore ZuidOost-Brabant B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK-nummer 14091243.

35. ProfCore Contracting B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore Contracting B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK-nummer 71016775.

36. Actor Bureau voor sectoradvies B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Actor Bureau voor sectoradvies B.V., statutair gevestigd te Woerden, ingeschreven onder KvK-nummer 27156979.

37. Mn Services N.V.

De naamloze vennootschap Mn Services N.V., statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, ingeschreven onder KvK-nummer 27191631.

38. Stichting SupportPunt Eindhoven

De stichting met volledige rechtsbevoegdheid Stichting SupportPunt Eindhoven, statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven onder KvK-nummer 17122715.

39. Eurofins Agro Testing Wageningen B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurofins Agro Testing Wageningen B.V., statutair gevestigd te Wageningen, ingeschreven onder KvK nummer 09100098.

40. Jumbo Crew Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jumbo Crew Services B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 24142617.

41. ProfCore Detachering Holding B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore Detachering Holding B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK nummer 76040577.

42. ProfCore Outsourcing Holding B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProfCore Outsourcing Holding B.V., statutair gevestigd te Geleen, ingeschreven onder KvK nummer 76040151.

43. Colt International Beheer B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Colt International Beheer B.V., statutair gevestigd te Katwijk, ingeschreven onder KvK nummer 16050648.

44. Colt International B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Colt International B.V., statutair gevestigd te Katwijk, ingeschreven onder KvK nummer 16050647.

45. Axxicom Airport Caddy B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Axxicom Airport Caddy B.V., statutair gevestigd te Schiphol, ingeschreven onder KvK nummer 24278742.’

Bijlage 3 komt te luiden:

‘Bijlage 3: werkingssfeer, begripsbepaling werknemer

Sector, bedrijfstak of rechtspersoon

Werkingssfeer: begripsbepaling werknemer

1. Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

Werknemer is:

iedere man of vrouw die op basis van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever, zoals omschreven in bijlage 1 (‘Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf’) onder punt 1 van deze CAO werkt in een functie die is ingedeeld met inachtneming van de referentiefuncties genoemd in bijlage II van de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 (KVO datum: 20 juni 2017) en welke functies volgens het Orbasysteem niet hoger gewogen worden dan 100 punten (aangevuld met de functies (ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud niveau II en III).

2. Belangenvereniging Practici Werkgevers

Werknemer is:

De natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij de werkgever als bedoeld in bijlage 1 onder punt 2, met uitzondering van:

– de werknemer in de functiegroep dierenarts in loondienst;

– de stagiair(e).

3. Tentoonstellingsbedrijven

Werknemer is:

Degene die krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij de werkgever werkt als bedoeld in bijlage 1 onder punt 3, met uitzondering van:

– uitzendkrachten;

– stagiair(e);

– vakantiemedewerkers en

– leden van de directie.

4. Orsima

Werknemer is:

De natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever als bedoeld in bijlage 1 onder punt 4, met uitzondering van de directeur/grootaandeelhouder, de vakantiewerker en de stagiair(e).

5. Reisbranche

Werknemer:

De man of de vrouw die met de werkgever als bedoeld in bijlage 1 onder punt 5 een arbeidsovereenkomst in zin van artikel 610 Boek 7 Titel 10 Burgerlijk Wetboek heeft gesloten en zijn standplaats in Nederland heeft, met als uitzondering van:

– de stagiair(e);

– vakantiewerkers.

6. Pharmaceutical Research Associates Group B.V.

Werknemer is:

degene (m/v) in dienst van de werkgever zoals beschreven in bijlage 2 onder 1 van deze cao, van wie de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in één van de functiegroepen A tot en met N volgens de CAO voor Pharmaceutical Research Associates Group BV, Early Development Services Netherlands van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2019 (KVO datum: 28 november 2017).

Als werknemer wordt niet beschouwd de stagiair(e) en de vakantiewerker.

7. PostNL: postbezorgers

Werknemer is:

de man of vrouw werkzaam bij Koninklijke PostNL B.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 2 van deze cao, in de functie postbezorger, zoals nader beschreven in bijlage 2 van de cao voor postbezorgers die geldt van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017, cao-nummer 2025, met een arbeidsovereenkomst langer dan 3 maanden.

8. PostNL: zaterdagbestellers

Werknemer is:

de man of vrouw die bij een van de werkgevers, zoals omschreven in bijlage 2 onder 3 van deze cao, in dienst is om arbeid te verrichten op de zaterdagen en een arbeidsovereenkomst langer dan 3 maanden heeft.

9. PostNL NV

Werknemer (m/v) is:

– de persoon die in dienst is bij een van de werkgevers, zoals omschreven in bijlage 2 onder 4 van deze cao; en

– die ingeschaald is in een van de salarisschalen in de cao voor PostNL (looptijd 1 april 2017 tot en met 31 december 2018).

2. Deze cao geldt niet in de volgende gevallen:

– de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 3 maanden of korter. Indien de werkgever na deze termijn binnen 3 maanden opnieuw een arbeidsovereenkomst afsluit met de werknemer voor dezelfde werkzaamheden, en de totale duur van de arbeidsovereenkomsten hierdoor uitkomt op meer dan 6 maanden, dan geldt vanaf dat moment deze cao. Vakantiewerk en opvang van piekdrukte tellen niet mee voor de periode van 6 maanden.

– In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de cao voor zaterdagbestellers (PostNL) geldt.

– In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de cao voor postbezorgers (PostNL) geldt.

10. BV 18k

Werknemer (m/v) is:

1. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van BV 18k, zoals bedoeld in bijlage 2 onder punt 5.

2. In afwijking van punt 1 hiervoor is deze cao niet van toepassing op werknemers die bij BV 18k in dienst zijn in het kader van een regeling op het gebied van gesubsidieerde arbeid, dan wel op werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de Arbeidsvoorwaardenregeling c.q. cao BV 18k, sector Onderwijs en Overheid of de ABU-cao.

3. In afwijking van punt 1 is deze cao niet van toepassing op stagiair(e), uitzendkrachten en werknemers die op basis van een overeenkomst tot detachering binnen BV 18k werkzaam zijn.

11. Genpact NL BV

Werknemer (m/v) is:

elke medewerker van Genpact NL BV, zoals bedoeld in bijlage 2 onder punt 6, en van wie de functie is ingedeeld in een van de salarisschalen, zoals opgenomen in bijlage I van de arbeidsvoorwaarden van Genpact NL BV, die geldt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, cao-nummer 1951.

De cao is niet van toepassing op medewerkers boven band 4/salarisschaal 15 en stagiair(e).

12. Cito B.V.

Werknemer (m/v) is:

degene die op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst in dienst is van een werkgever in de zin van de Cito cao.

De Cito CAO is van toepassing op werknemers in dienst van Cito, met uitzondering van de Raad van Bestuur.

13. De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Werknemer (m/v) is:

degene die op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst in dienst is van een werkgever in de zin van de Cito CAO.

De Cito CAO is van toepassing op werknemers in dienst van Cito, met uitzondering van de Raad van Bestuur.

14. ProfCore Group B.V.

Werknemer (m/v) is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 9.

15. Geldservice Nederland B.V.

Werknemer (m/v) is:

degene die in dienst is bij Geldservice Nederland B.V.

16. Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

Werknemer (m/v) is:

degene die een arbeidsovereenkomst met Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel heeft gesloten.

17. Dirkzwager Financial Services B.V.

Werknemer (m/v) is:

degene die in dienst is van Dirkzwager Financial Services B.V.

18. Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.

Werknemer (m/v) is:

de persoon in dienst van werkgever, waarvan de functie is opgenomen in schaal 1 tot en met 16 van de CAO Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.

19. DSM NL Services B.V.

Werknemer (m/v) is:

degene die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en van die de functie is ingedeeld in de salarisschalen C32 tot en met C44 van de CAO DSM NL Services B.V.

20. Clearwater Crew B.V.

Werknemer (m/v) is:

Iedere zeevarende die krachtens een dienstverband met een werkgever werkzaam is op een zeeschip dat door Clearwater Crew B.V. wordt beheerd.

21. ANWB B.V.

Werknemer (m/v) is:

degene met wie de ANWB een dienstverband is aangegaan, ingedeeld in een van de in de CAO ANWB opgenomen salarisgroepen, of via de Arbeidsvoorwaardenregeling senior managers of via hun individuele arbeidsovereenkomst. Allen met wie de ANWB een dienstverband is aangegaan:

ingedeeld in één van de in deze cao opgenomen

salarisgroepen, of via de Arbeidsvoorwaardenregeling senior

managers of via hun individuele arbeidsovereenkomst

22. Kiwa CMR B.V.

Werknemer (m/v) is:

de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 17 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

23. Kiwa CBS B.V.

Werknemer (m/v) is:

de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 18 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

24. Kiwa VERIN B.V.

Werknemer (m/v) is:

de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 19 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

25. Kiwa CMR Vee B.V.

Werknemer (m/v) is:

de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 20 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

26. Kiwa Alspectro B.V.

Werknemer (m/v) is:

de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 21 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

27. B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

Werknemer (m/v) is:

de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 22 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

28. Stichting Merita

Werknemer (m/v) is:

de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 23 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

29. Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

Werknemer (m/v) is:

de medewerker die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 24 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

30. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.

Werknemer (m/v) is:

de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 25, met uitzondering van de leden van de Raad van Bestuur.

31. BPD Europe B.V.

Werknemer (m/v) is:

de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 26.

Indien de werknemer van BPD Europe B.V. tijdelijk wordt uitgezonden naar het buitenland zal als gevolg van de wet- en regelgeving de werking van de cao worden opgeschort gedurende de uitzendperiode.

32. Onstream Project Services B.V.

Werknemer (m/v) is:

de persoon die met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 27, een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, en door de werkgever wordt uitgezonden naar derden, offshore, om aldaar onder leiding of toezicht van deze derde, opdrachtgever (inlener), werkzaamheden te verrichten.

33. Raad voor Rechtsbijstand

Werknemer (m/v) is:

de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij de werkgever zoals genoemd in bijlage 2 onder punt 28, met uitzondering van de stagiair(e), de uitzendkracht en de vakantiewerker.

34. Stichting het Juridisch Loket

Werknemer (m/v) is:

de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij de werkgever zoals genoemd in bijlage 2 onder punt 29, met uitzondering van de stagiair(e), de uitzendkracht en de vakantiewerker.

35. ProfCore Business Services B.V.

Werknemer is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 30.

36. ProfCore Zuid-Limburg B.V.

Werknemer is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 31.

37. ProfCore Midden-Limburg B.V.

Werknemer is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 32.

38. ProfCore Noord-Limburg B.V.

Werknemer is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 33.

39. ProfCore ZuidOost-Brabant B.V.

Werknemer is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 34.

40. ProfCore Contracting B.V.

Werknemer is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 35.

41. Actor Bureau voor sectoradvies B.V.

Werknemer is:

de natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 36, met uitzondering van de stagiair(e), de vakantiewerker, de directeur en de persoon die werkzaam is bij de werkgever op basis van een leer- of stageovereenkomst.

42. Mn Services N.V.

Werknemer is:

de natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 37, met uitzondering van

– de werknemers die zijn ingedeeld in een hogere salarisschaal dan salarisschaal 17 zoals bedoeld in de cao Mn Services (cao nr. 675),

– de statutaire leden van de hoofddirectie en;

– werknemers van wie de standplaats buiten Nederland ligt.

43. Stichting SupportPunt Eindhoven

Werknemer is:

de natuurlijke persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 38, met uitzondering van de stagiair(e), vrijwilligers en de medewerkers met een nulurencontract.

44. Eurofins Agro Testing Wageningen B.V.

Werknemer is:

iedere persoon (m/v) die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 39.

45. Jumbo Crew Services B.V.

Werknemer is:

Schepelingen van schepen die toebehoren aan en/of gereed, gecharterd, bemand of beheerd worden door de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 40.

Uitgesloten zijn werknemers waarvoor, met instemming van partijen bij de reguliere collectieve arbeidsovereenkomst, een andere arbeidsovereenkomst geldt.

46. ProfCore Detachering Holding B.V.

Werknemer is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 41.

47. ProfCore Outsourcing Holding B.V.

Werknemer is:

iedere persoon in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 42.

48. Colt International Beheer B.V.

Werknemer is:

de werknemers in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 43.

49. Colt International B.V.

Werknemer is:

de werknemers in dienst van de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder punt 44.

50. Axxicom Airport Caddy B.V.

Werknemer:

Alle medewerkers met een dienstverband bij Axxicom Airport Caddy B.V. als bedoeld in bijlage 2 onder punt 45.’

Bijlage 4 komt te luiden:

‘Bijlage 4 : Deelnemende Werkgeversorganisaties en werkgevers

1. Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

2. Belangenvereniging Practici Werkgevers

3. CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

4. Werkgevers in Scheeps-, Industrie, Milieu- en Technische Onderhoudsaktiviteiten (Sito)

5. Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)

6. Pharmaceutical Research Associates Group B.V.

7. PostNL cao voor Postverzorgers

8. PostNL cao voor Zaterdagbestellers

9. Post NL NV

10. BV 18k

11. Genpact NL BV

12. Cito B.V.

13. De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

14. ProfCore Group B.V.

15. Geldservice Nederland B.V.

16. Stichting Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

17. Dirkzwager Financial Services B.V.

18. Gezondheidsdiensten voor Dieren B.V.

19. DSM NL Services B.V.

20. Clearwater Crew B.V.

21. ANWB B.V.

22. Kiwa CMR B.V.

23. Kiwa CBS B.V.

24. Kiwa VERIN B.V.

25. Kiwa CMR Vee B.V.

26. Kiwa Alspectro B.V.

27. B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

28. Stichting Merita

29. Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

30. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.

31. BPD Europe B.V.

32. Onstream Project Services B.V.

33. Raad voor Rechtsbijstand

34. Stichting het Juridisch Loket

35. ProfCore Business Services B.V.

36. ProfCore Zuid-Limburg B.V.

37. ProfCore Midden-Limburg B.V.

38. ProfCore Noord-Limburg B.V.

39. ProfCore ZuidOost-Brabant B.V.

40. ProfCore Contracting B.V.

41. Actor Bureau voor sectoradvies B.V.

42. Mn Services N.V.

43. Stichting SupportPunt Eindhoven

44. Eurofins Agro Testing Wageningen B.V.

45. Jumbo Crew Services B.V.

46. ProfCore Detachering Holding B.V.

47. ProfCore Outsourcing Holding B.V.

48. Colt International Beheer B.V.

49. Colt International B.V.

50. Axxicom Airport Caddy B.V.’

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 29 maart 2021

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes


X Noot
1

Stcrt. 2018, nr. 25091, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 augustus 2020 (Stcrt. 2020, nr. 37152).

Naar boven