Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoeksche WaardStaatscourant 2021, 11651VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gemeente Hoeksche Waard – Voetgangersoversteekplaats Langeweg Oud-Beijerland

Logo Hoeksche Waard

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W in voorkomende gevallen bevoegd om verkeersbesluiten te nemen voor alle wegen anders dan de wegen in eigendom van Rijk, Provincie en Waterschap.

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot:

- -Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats op de Langeweg bij de verkeerslichten ter hoogte van de toegangsweg van de Koningshof in Oud-Beijerland door middel van het aanbrengen van zebramarkering en RVV verkeersborden L02.

 

2 Aanleiding In het kader van verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor voetgangers is vastgesteld dat op de Langeweg nabij de verkeerslichten ter hoogte van de toegangsweg van de Koningshof in Oud-Beijerland een voetgangersoversteekplaats wordt gerealiseerd middels zebramarkering en verkeersborden L02.

 

3 Wettelijke grondslag Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

a. bij plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Dit geldt voor beide voorgestelde maatregelen.

b. bij maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

4 Motivering De gemeente Hoeksche Waard is voornemens een voetgangersoversteekplaats te realiseren op de Langeweg nabij de verkeerslichten ter hoogte van de toegangsweg van de Koningshof in Oud-Beijerland, middels zebramarkering en de verkeersborden L02. De voetgangersoversteekplaats biedt gelegenheid voor voetgangers een veilige oversteek te maken over de Langeweg van en naar de nieuwe wijk Koningshof.

 

5 Plaatsing/verwijdering verkeerstekens De voetgangersoversteekplaats wordt aangeduid middels het aanbrengen van zebramarkering op het wegdek en middels het plaatsen van de borden L02 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan beide zijden van de oversteekplaats. In bijgevoegde situatietekening is de precieze locatie van de maatregelen visueel weergegeven.

 

6 Overleg Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zuid-Holland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

 

7 Rechtsmiddelenclausule Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van Hoeksche Waard. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de datum van het bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een telefoonnummer waarop de indiener overdag bereikbaar is, zodat wij de indiener kunnen uitnodigen voor een informeel gesprek. Voor de wijze waarop het bezwaarschrift wordt behandeld, verwijzen wij belanghebbenden naar de website: www.gemeentehw.nl.

Belanghebbenden kunnen, als onverwijlde spoed dat – gelet op betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Belanghebbenden kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moeten belanghebbenden wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Nadere informatie over dit besluit kan worden ingewonnen bij team Openbare Ruimte, telefoon 14 0186.

 

Maasdam, 2 maart 2021

Namens burgemeester en wethouders,

M.A. Kickert

teammanager Openbare Ruimte