Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2021, 11643VergunningenOntwerp ‘bestemmingsplan Kardeel 20’ met gecoördineerde omgevingsvergunning.

Logo Oudewater

Burgemeester en wethouders van Oudewater maken op grond van artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor een ieder ter inzage ligt van 10 maart tot en met 20 april 2021:

 

 • 1.

  Het ontwerp bestemmingsplan ‘Kardeel 20’ (planidentificatienummer NL.IMRO.0589.bpkardeel20-ON01).

 • 2.

  De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning (OLO nummer OLO4888551).

Plangebied en doel

Het plangebied betreft het perceel Kardeel 20. Dit perceel wordt aan de oostzijde begrensd door het Jijnpad. Aan de zuidzijde grenst de locatie aan de tuinen van de woningen aan de Wantslag. De oostzijde wordt begrensd door de watergang. Aan de noordzijde bevindt zich een groenstrook.

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om maximaal 2 woningen te realiseren.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zich voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Samenloop van procedures

De procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd behandeld. Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Oudewater 2010 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende relevante stukken en de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u inzien via onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl (digitale planidentificatie NL.IMRO.0589.bpkardeel20-ON01).

Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is.

Zienswijzen indienen

Van 10 maart tot en met 20 april 2021 kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan en de gecoördineerd behandelde omgevingsvergunning. U kunt uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan sturen aan de Gemeenteraad van Oudewater, postbus 100, 3420 DC Oudewater. Uw zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 3420 DC Oudewater.

Belangrijk is dat u het volgende in uw zienswijze zet:

 • 1.

  naam en adresgegevens

 • 2.

  een dagtekening en handtekening

 • 3.

  een omschrijving van het voorgenomen besluit (incl. datum)

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met het voorgenomen besluit

Het is niet mogelijk om een zienswijze in te dienen via de e-mail. Wel kunt u via internet een zienswijze indienen via onze website (met DigiD’).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met M.S.M. van Kats (0348-428563).