Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2021, 11583VerkeersbesluitenOnderwerp verkeersbesluit: het verwijderen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Logo Utrecht

Locatie: Kastelenplantsoen 26

Datum: 02-03-2021

Kenmerk: 1186299

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht,

 

Met inachtneming van:

Artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) en het vigerende besluit Mandaatregeling B&W en burgemeester Gemeente Utrecht overwegende;

  • dat de afdeling Vergunningen gemandateerd is om verkeersbesluiten te nemen;

  • dat de afdeling Vergunningen heeft geconstateerd dat plaatshouder niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden op grond waarvan aan hem / haar een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen;

  • dat het besluit is genomen na overleg met de korpschef conform artikel 24 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

  • dat op de parkeerplaats weer geparkeerd mag worden door alle motorvoertuigen;

 

Besluit:

op grond van vorenstaande is besloten om:

een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te verwijderen door middel van

  • het verwijderen van het verkeersbord E6 van bijlage I uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

  • het verwijderen van het onderbord,

  • het verwijderen van aangebrachte vakmarkering.

 

Het besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.

 

Burgemeester en wethouders namens dezen

Maurice Prijs

Hoofd Vergunningen

 

Bezwaar

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail indienen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het College van burgemeester en wethouders.

 

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.