Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2021, 11444OverigRectificatie: Provincie Groningen - bekendmaking MER en vergunningaanvraag oprichting demonstratiefabriek door Avantium - Delfzijl

Logo Groningen

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat er een aantal bijlagen ontbreken. De oorspronkelijke publicatie is op 3 februari 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Provinciaal blad 2021, 831 en Staatscourant 2021, 5880]

MER en vergunningaanvraag oprichting demonstratiefabriek door Avantium in Delfzijl Avantium Renewable Polymers (Avantium) is van plan een installatie op te richten voor de productie van furaandicarbonzuur (FDCA) in Delfzijl op industrieterrein Oosterhorn. Voor de ontwikkeling van de FDCA-demonstratiefabriek is een omgevingsvergunning nodig. Op grond van het besluit m.e.r. is de ontwikkeling van deze installatie m.e.r-plichtig, gezien de oprichting van een geïntegreerde chemische installatie (categorie C21.6). Het MER is opgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het bevoegd gezag is Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Procedure;

Avantium heeft, met inachtneming van het advies voor de reikwijdte en het detailniveau, het MER opgesteld. Dit MER is, met de vergunningaanvraag ingevolge de Wabo, op 15 januari 2021 bij ons ingediend.

Terinzagelegging

Het MER en de vergunningaanvraag liggen, tijdens kantooruren, ter inzage van 1 februari 2021 tot en met 15 maart 2021 in het gemeentehuis van de gemeente Eemsdelta te Delfzijl en in het Provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4. De stukken kunnen ook worden ingezien op www.officielebekendmakingen.nl.

Inspraak;

Tot en met 15 maart 2021 kan iedereen zienswijzen indienen met betrekking tot het MER en/of de vergunningaanvraag bij de provincie Groningen, t.a.v. dhr. J.J.J. Kwakman, afdeling Omgeving & Milieu, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling. Daarvoor dient u een afspraak te maken via een van de onderstaande telefoonnummers. Wettelijke adviseurs kunnen tot en met 8 maart 2021 hun advies over het MER indienen. Het MER wordt ook ter toetsing aan de Commissie voor de m.e.r. voorgelegd. Overeenkomstig art. 7.32, 3e lid van de Wet Milieubeheer kunnen zienswijzen met betrekking tot het MER slechts betrekking hebben op de inhoud van het MER, het niet voldoen van het rapport aan de bij of krachtens art. 7.23 gestelde regels dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.

Inlichtingen;

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

- dhr. J.J.J. Kwakman, m.e.r.-coördinator provincie, tel: 06 5373 0495

- dhr. W. Snippe, vergunningverlener Omgevingsdienst Groningen, tel: 0598-788000