Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2021, 1131Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan "Annen Dorp, Brink 1” ter inzage

Logo Aa en Hunze

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Annen Dorp, Brink 1” met ingang van 14 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage liggen.

 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de huidige bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nrs. 1148 en 1274 (beide geheel) en plaatselijk bekend Brink 1 te Annen.

 

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1680.ANNBRINK1-OW01).

Belanghebbenden kunnen met ingang van 14 januari 2021 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 718.