Verkeersbesluit instellen 30 km-zone Molengang te Medemblik

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

 

Gezien de aanleg van het uitbreidingsplan 'Woningbouw DEK-terrein Medemblik' te Medemblik,

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • het uitbreidingsplan 'Woningbouw DEK-terrein Medemblik' momenteel wordt gerealiseerd;

 • in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering de Molengang een verblijfsfunctie heeft;

 • de Molengang is aangewezen als erftoegangsweg met een toegestane maximumsnelheid van 30km/h;

 • uit vormgeving en inrichting van de Molengang redelijkerwijze een maximumsnelheid van 30km/h voortvloeit;

 • de verkeersintensiteit van het gemotoriseerde verkeer op de Molengang laag is zodat de verblijfsfunctie niet wordt aangetast;

 • op de Molengang geen potentieel gevaarlijke punten zijn waarbij met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging extra aandacht moet worden besteed;

 • de Molengang volledig valt binnen een snelheidszone 30km/u, die duidelijk herkenbaar in het straatbeeld van Medemblik aanwezig is door middel van bebording van het type A01 en A02 ui Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Veerkeerstekens 1990;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het instellen van een snelheidsregime;

 • genoemde locatie gelegen is binnen de bebouwde kom van de woonkern Medemblik en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • door het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/h op de Molengang te Medemblik, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-15-A-MED, de Molengang te Medemblik aan te duiden als straat waarop een maximumsnelheid van 30 km/h geldt;

 • dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Stefan Aarts

Medewerker verkeer en vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@Medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

  Per e-mail of internet

  Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

  Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

  Voorlopige voorziening

  Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

  Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven