Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) van burgemeester en wethouders en verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor het realiseren van 136 woningen, opgedeeld in zes grondgebonden woningen en 130 appartementen, aan de Westerdreef te Nieuw-Vennep, Westerkwartier 1- 259 en Venneperweg 619-629 te Nieuw-Vennep (kadastrale locatie E 3982), Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V., zaak 9361345, OLO-nummer: 4558675.

Logo Haarlemmermeer

Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. De beschikking en de verklaring van geen bedenkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Haarlemmermeer (op afspraak via 0900-1852), Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-epidemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Naar boven