Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2021, 11172Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Ofwegen 7, Woubrugge’ (zaaknr. 35113)

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat met ingang van donderdag 4 maart 2021 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Ofwegen 7, Woubrugge’ als ontwerp ter inzage ligt.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Ofwegen 7 te Woubrugge. Deze gronden staan kadastraal bekend als gemeente Woubrugge, sectie A en perceelnummers 1241, 2285, 2319, 2320 en 2321. Het voornemen is om nagenoeg alle bebouwing op het adres Ofwegen 7 te slopen. Alleen de hooiberg blijft vanwege de cultuurhistorische waarde behouden en deze zal worden gerestaureerd. Daarnaast worden er ook honderden vierkante meters verharding gesaneerd en wordt het perceel dat in de huidige situatie de recreatiebestemming heeft groen ingericht. Vervolgens zullen er twee vrijstaande woningen gebouwd worden. Per saldo komt er dus één burgerwoning bij en verdwijnt het recreatieverblijf.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemers. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het plan, de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, het gemeentelijk kostenverhaal en zaken als planschade vastgelegd.

Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wgh)

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Ofwegen. Ten behoeve van de nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai bij de nieuwe woning wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de Ofwegen van maximaal 53 dB, zodat voor dit specifieke bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen, met uitzondering van de anterieure overeenkomst, van 4 maart t/m 14 april 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPOFWEGEN7ONT1.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw zienswijze indienen via het e-formulier op onze website (https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.