Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2021, 1106Ruimtelijke plannenKennisgeving voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied'

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college maakt overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een nieuw bestemmingsplan 'Ons Dorp' wordt voorbereid, de tweede fase van de woningbouwontwikkeling in de Blauwe Zoom.

 

Toelichting

In 1994 is reeds de "Stedenbouwkundige visie West III" opgesteld (KuiperCompagnons). In de jaren daarna is de stedenbouwkundige visie op het gebied verder uitgewerkt en op onderdelen aangepast. De ontwikkeling van De Blauwe Zoom vindt gefaseerd plaats. Het oostelijk deel van De Blauwe Zoom is reeds ontwikkeld. Hiervoor is op 11 juni 2015 het bestemmingsplan "De Blauwe Zoom - Woongebied" vastgesteld door de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. Voor het westelijk deel van De Blauwe Zoom is in dat plan een conserverende, agrarische bestemming opgenomen. Dit plandeel is inmiddels (inhoudelijk ongewijzigd) overgenomen in het bestemmingsplan "Hardinxveld-Giessendam - Bebouwd Gebied" (vastgesteld op 30 maart 2017).

Met onderhavig plan wordt de ontwikkeling van het deelgebied 'Ons Dorp' mogelijk gemaakt. Dit deelgebied ligt centraal in de Blauwe Zoom. In het totaal is voorzien in de realisatie van extra 72 woningen in verschillende typologieën. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is deze ontwikkeling niet volledig toegestaan. Om in de volledige realisatie van 'Ons Dorp' te kunnen voorzien, is voorliggende uitbreiding van bestemmingsplan "De Blauwe Zoom - Woongebied". Met het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de de visie die het college en de raad heeft vastgesteld voor de woningbouw ontwikkeling in de Blauwe Zoom.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt in dit stadium geen gelegenheid geboden over het plan zienswijzen naar voren te brengen. Een inspraakreactie geven is wel mogelijk. Hoe u dit moet doen staat hieronder beschreven. Verder vindt er wel vooroverleg plaats met betrokken instanties als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro.

Inspraak tot en met 2 februari 2021

Conform de ‘Inspraakverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam' ligt het voorontwerpbestemmingsplan van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 2 februari 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam. Ingezetenen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode:

  • 1.

    een schriftelijke reactie zenden aan het college van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam;

  • 2.

    een mondelinge reactie indienen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer K. de Jong van Team Samenleving via telefoonnummer (14 0184) of k.de.jong@hardinxveld-giessendam.nl.

     

Door de coronacrisis wijken de openingstijden van het gemeentehuis af. Kijk op de gemeentelijke website voor actuele informatie.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0523.BP2021ONSDORP-CO01

Na de verwerking van de inspraakreacties wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarna gelegenheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen. Dit zal door middel van een afzonderlijke kennisgeving bekend worden gemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in Het Kompas, de Staatscourant en www.hardinxveld-giessendam.nl.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Ruimtelijke Projecten via telefoonnummer 14 0184.

Hardinxveld-Giessendam, 06-01-2021

Beleidsmedewerker RO, Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Namens deze:

K. De Jong