Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2021, 10992VerkeersbesluitenGemeente Leiden, Ontwerp verkeersbesluit voor het verleggen van de Stationsweg & kruising Stationsplein

Logo Leiden

 

Situatietekening: Z/21/3230059/3561929

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

 

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

 

Overwegende dat:

 • In het kader van de ontwikkeling van het Stationsgebied het YNS-pand (waarin o.a. gevestigd de Jumbo-supermarkt) op de hoek Stationsplein – Stationsweg gesloopt zal worden voor nieuwbouw van project De Geus;

 • Onderdeel van project De Geus het realiseren van een grote fietskelder van circa 3000 stallingsplekken is welke zich onder de bovenbouw en rijbaan c.q. openbare ruimte van de Stationsweg bevindt;

 • Gedurende de werkzaamheden de bereikbaarheid van en veiligheid op de Stationsweg en Stationsplein voor alle verkeersdeelnemers (fietsers/voetgangers, bussen, laad-losverkeer, auto’s en hulpdiensten) gegarandeerd moeten blijven;

 • Hiervoor de huidige rijbaan van de Stationsweg gedurende de werkzaamheden verlegd moet worden;

 • Door verlegging van de rijbaan van de Stationsweg de huidige uitgang van het busstation nog de enige resterende aansluiting op het huidige voorrangskruispunt met het Stationsplein wordt;

 • De aansluiting van het busstation gelet op het verloop van de banden, het niet doorlopen van de bestrating voor voetgangers, niet uitsluitend (lijn)bussen maar bijvoorbeeld ook laad/losverkeer van deze weg gebruik maakt en dat het tot slot uit oogpunt van veiligheid en doorstroming ongewenst is als bussen voetgangers van/naar perron A voor zouden moeten laten gaan, deze aansluiting niet als uitrit aangemerkt dient te worden;

 • Er bij een voorrangskruising naast haaientanden een doorgetrokken streep overbodig c.q. verwarrend kan zijn;

 • Door verlegging van de rijbaan van de Stationsweg er een nieuwe voorrangskruising tussen de Stationsweg (gemengde rijbaan) en Stationsplein (gemengde rijbaan + verplicht fietspad) ontstaat;

 • Inhalen van bussen ter hoogte van aansluitingen/bochten in het nieuwe tracé van de Stationsweg gelet op (beperkt zicht op) tegemoetkomend verkeer uit oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming ongewenst is;

 • Voor de sloop van bestaande bebouwing en bouw van project De Geus (inclusief fietskelder) tevens een voldoende ruime bouwplaats rekening houdend met de richtlijnen van bouwveiligheid ingericht moet worden;

 • Hiervoor de trottoirs langs Stationsweg tussen nr. 34 en 46 (even zijde) en Stationsplein tussen nr. 24 en 26 (even zijde) alsmede de doorgang voor voetgangers door de Haverzakgang komen te vervallen;

 • Uit oogpunt van de verkeersveiligheid moet worden voorkomen dat voetgangers langs de bouwplaats over de rijbaan van Stationsplein en/of Stationsweg gaan lopen;

 • Er om deze reden omleidingroutes voor voetgangers zullen worden aangegeven;

 • Voetgangers van Leiden Centraal richting IBIS-hotel en Plesmanlaan/Morssingel en vice versa middels verwijzingsborden langs de fietsenstalling onder het Alphensperron (onderlangs spoor 1) geleid zullen worden;

 • Voetgangers met bestemming woningen & winkels Stationsplein (o.a. Kruitvat/Aldi) middels verwijzingsborden via busstation perron A geleid zullen worden;

 • Voetgangers van Leiden Centraal richting binnenstad en vice versa middels verwijzingsborden langs de oneven zijde van de Stationsweg geleid zullen worden;

 • Voetgangers met bestemming winkels, horeca en bedrijven Stationsweg allen bereikbaar blijven waarbij voetgangers op iedere plaats vrij naar het bestaande trottoir aan even zijde kunnen oversteken;

 • Met het omleiden van doorgaande voetgangersstromen langs het Alphens Perron en oneven zijde van de Stationsweg het aantal oversteekbewegingen op de Stationsweg en/of Stationsplein beperkt zullen blijven;

 •  

 • Start sloop bestaande bebouwing naar verwachting medio december 2021 zal starten en de bouwperiode meerdere jaren in beslag zal nemen en niet eerder dan zomer 2025 gereed zal zijn;

 • Tevens rekening gehouden moet worden met de bouw van project Octagon (op locatie voormalige ABN-Amro kantoor Stationsweg 31-33 en school aan Ballonpad);

 • Voor de inrichting van de bouwplaats op het Morssingelterrein een separaat verkeersbesluit zal worden opgesteld;

 • Na realisatie van project De Geus (inclusief fietskelder) door nieuwe begrenzingen van bebouwingen en entrees van de fietsstalling, alsmede verdere toekomstige ontwikkelingen rondom het Stationsplein en de Stationsweg de huidige (weg)inrichting niet meer zal aansluiten op de toekomstige situatie;

 • Voor de toekomstige inrichting van de weg en openbare ruimte te zijner tijd een nader inrichtingsplan met bijbehorend verkeersbesluit zal worden opgesteld;

 •  

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

 

nemen, gelet op voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 • 1.

  Het verleggen van de huidige rijbaan Stationsweg tussen nummer 32 en 46 (YNS-pand / Jumbo) met handhaving van het éénrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers/bromfietsers, lijnbussen en taxi’s, alsmede verbod stilstaan op Stationsweg door verplaatsen borden C03 en E02 van bijlage 1 van het RVV1990 en onderborden "uitgezonderd fietsers/bromfietsers” en “uitgezonderd lijnbussen en taxi’s”;

 • 2.

  Het aanpassen van de huidige voorrangskruising busstation-Stationsplein door het verwijderen van haaientand-markering, doorgetrokken streep en bord B06 van bijlage 1 van het RVV1990 alsmede het plaatsen van aanvullende haaientandmarkering en borden B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV1990;

 • 3.

  Het verwijderen van de voetgangersoversteekplaats (zebra) door het verwijderen markering en borden L02 van bijlage 1 van het RVV1990 en onderborden “uitgezonderd lijnbussen, taxi’s en (brom)fietsers”

 • 4.

  Het inkorten van het verplicht fietspad door het verplaatsen van bord G11 van bijlage 1 van het RVV1990 en onderbord OB504 (tweerichting);

 • 5.

  Het verlengen van de rijbaan Stationsplein en bijbehorende overrijdbare fietsstroken door het aanbrengen van een onderbroken 1-1 markeringslijnen en fietssymbolen;

 • 6.

  Het instellen van een voorrangskruising op de nieuwe kruising Stationsweg-Stationsplein door het aanbrengen van haaientandmarkering en borden B04, B05 en B06 van bijlage 1 van het RVV1990;

 • 7.

  Het aanpassen van de verplichte rijrichting rechtsaf op het Stationsplein bij de kruising Stationsweg door het verplaatsen van bord D05r van bijlage 1 van het RVV1990 en vervangen onderbord “uitgezonderd lijnbussen, taxi’s en (brom)fietsers” door onderbord “uitgezonderd fietsers en taxi’s”’;

 • 8.

  Het instellen van inhaalverboden op de Stationsweg door het aanbrengen van een doorgetrokken asmarkeringen op de rjibaan;

 • 9.

  deze verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening met kenmerk Z/21/3230059/3561929

 

Leiden, 25 februari 2021,

 

burgemeester en wethouders van Leiden,

namens dezen,

 

 

M. Hermsen-Facon

Teamleider Ontwerp en Mobiliteit

Zienswijzeprocedure

Dit ontwerp verkeersbesluit is vanaf 4 maart 2021 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 4 maart 2021 tot 16 april 2021 ter inzage in het Stadskantoor (adres: Bargelaan 190, Leiden).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatcourant hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit Verleggen Stationsweg & kruising Stationsplein’. Een mondelinge zienswijze is mogelijk na afspraak via tel (071) 5165571.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.