Verkeersbesluit verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaats Kerkelaan te Benningbroek

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek om de algemene gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de Protestantse Kerk te Benningbroek te verplaatsen,

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • er behoefte is aan parkeerplaatsen voor mindervalide bezoekers van de Protestantse Kerk aan de Kerkelaan in Benningbroek;

 • publieke voorzieningen zoals kerken goed bereikbaar moet zijn voor mindervaliden;

 • bij winkelcentra, publieke voorzieningen, sportcomplexen, verzorgingshuizen, flatgebouwen en appartementencomplexen door ons uitsluitend algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen worden;

 • deze maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

  - het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  - het beschermen van weggebruikers en passagiers

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van een verkeersbord ten behoeve van een algemene gehandicaptenparkeerplaats;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Benningbroek en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

   

Besluit:

 • Door verplaatsing van verkeersbord E06 (gehandicaptenparkeerplaats) van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de parkeerplaats vlak bij de ingang van de Protestantse Kerk, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2017-24-E-BEN, aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats;

 • Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Herwin Memelink

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

   

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven