Wijzigingsbesluit diverse verkeersmaatregelen Vijfhoek Haarlem

Logo Haarlem

Nr. 2021/97777

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit in beheer zijn bij de gemeente Haarlem;

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Beleid Openbare Ruimte;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Haarlem is opgenomen in de Structuurvisie Openbare Ruimte (hierna: SOR);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig;

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen en daarmee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat op 23 december 2020 het verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Vijfhoek Haarlem is gepubliceerd in de Staatscourant;

dat tegen dit verkeersbesluit meerdere bezwaarschriften zijn ingediend;

dat op basis van de inhoud van deze bezwaarschriften meerdere wijzigingen worden doorgevoerd op het oorspronkelijke verkeersbesluit;

dat de aangepaste verkeersmaatregelen worden vastgelegd in voorliggend wijzigingsbesluit;

dat het college in het oorspronkelijke verkeersbesluit, in verband met de wens om verkeershinder veroorzaakt door (auto)vrachtverkeer te beperken, besloten heeft om een eenrichtingsweg in te stellen op de Korte Wolstraat in westelijke richting, van de Gedempte Raamgracht tot de Sophiastraat;

dat uit een bezwaarschrift en uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de Korte Wolstraat in de praktijk met name in oostelijke richting gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer;

dat het omdraaien van de eenrichtingsweg niet tot problemen leidt wat betreft de totale verkeerscirculatie in de wijk;

dat dan ook besloten wordt om de eenrichtingsweg op de Wolstraat niet in westelijke richting, maar in oostelijke richting in te stellen (van de Sophiastraat tot de Gedempte Raamgracht);

dat het college in het oorspronkelijke verkeersbesluit, in verband met het bieden van ruimte voor pakketbezorgers binnen venstertijden, besloten heeft om op diverse locaties in de Vijfhoek gelegenheden aan te wijzen voor het laden en lossen van goederen;

dat onder meer een locatie is aangewezen op de Gedempte Voldersgracht, ten zuiden van de aansluiting met de Zuiderstraat;

dat het college op 2 oktober 2020 in de Staatscourant het besluit omtrent de aanwijzing van afvalcontainers op diverse locaties in de stad heeft gepubliceerd;

dat uit dit besluit blijkt dat op de beoogde gelegenheid voor het laden en lossen van goederen op de Gedempte Voldersgracht reeds een besluit is genomen voor het plaatsen van een container;

dat het besluit voor de gelegenheid voor het laden en lossen van goederen op de Gedempte Voldersgracht dan ook moet worden ingetrokken;

dat in verband met de beperkte wegbreedtes en de daarmee beperkt beschikbare openbare ruimte in het oorspronkelijke besluit op diverse locaties geslotenverklaringen zijn ingesteld voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7 meter;

dat uit voortschrijdend inzicht blijkt dat het gewenst is om tevens een dergelijke geslotenverklaring in te stellen op de Sophiastraat, tussen de aansluitingen met het Sophiaplein en de Korte Wolstraat;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen ene verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregelen voorts strekken tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregelen;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen;

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit het verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Vijfhoek Haarlem, kenmerknummer 2020/1203353, gepubliceerd op 23 december 2020 in de Staatscourant, als volgt te wijzigen:

- door midden van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden een eenrichtingsweg uitgezonderd fietsverkeer in te stellen op het volgende wegvak:

* Korte Wolstraat, vanaf de Sophiastraat tot aan de Gedempte Raamgracht;

- door middel van het verwijderen van het verkeersbord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op te heffen op de Gedempte Voldersgracht, ten zuiden van de aansluiting met de Zuiderstraat;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C17 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 7 meter in te stellen op de Sophiastraat, ten zuiden van de aansluiting met het Sophiaplein.

Een en ander zoals weergegeven op onderstaande situatieschetsen.

Situatieschetsen:

Aldus vastgesteld te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

Sylvia van Egmond

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven