Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2021, 10929VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit in verband met snoeiwerkzaamheden aan bomen op de Kesselseweg te Reuver van 8 t/m 12 maart 2021;

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van Beesel,

- gezien de aanvraag op 4 februari 2021, om weg/wegen af te sluiten voor snoeiwerkzaamheden aan bomen op de Kesselseweg te Reuver van 8 tot en met 12 maart 2021;

- gelet op:

 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (AWB);

 • het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

 • het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, dat een besluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

overwegende:

 • dat het wenselijk is om voor deze activiteit(en) een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen;

 • dat de duur van de maatregelen beperkt dient te worden tot de duur van de activiteit(en);

 • dat de aangegeven weg/wegen in beheer is/zijn van de gemeente Beesel;

B E S L U I T E N:

 • 1.

  door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers:

  - de Kesselseweg tussen de Parklaan en de Spiekerweg te Reuver;

 • 2.

  te bepalen dat de onder 1 bedoelde tijdelijke verkeersmaatregel uitsluitend geldt van 8 tot en met 12 maart 2021 van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Reuver, 25 februari 2021

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.