Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2021, 10823VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor laden van elektrische auto’s in de Zwanenkamp in Maarssen

Logo Stichtse Vecht

ONDERWERP

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, is voornemens twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s in de Zwanenkamp ter hoogte van nummer 287 in Maarssen

OVERWEGENDE,

 • dat de gemeente Stichtse Vecht naar een beter leefklimaat streeft en dit ook in haar beleid (GVVP) heeft vastgelegd;

 • dat ten opzichte van conventionele voertuigen, elektrische voertuigen minder geluid produceren en

 • geen CO2, NO2 en fijnstof uitstoten;

 • dat het, voor het stimuleren van elektrische mobiliteit, wenselijk is om een netwerk van openbare

 • oplaadpunten te realiseren;

 • dat er een overeenkomst is afgesloten met een uitvoeringsorganisatie (Allego) voor plaatsing en instandhouding van elektrische laadpalen;

 • dat door de uitvoeringsorganisatie (Allego) een aanvraag is ontvangen voor plaatsing van een E-oplaadpunt;

 • dat de aanvrager geen ruimte heeft om een voertuig te parkeren op eigen terrein; dat het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden;

 • dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor de tijd die nodig is voor het opladen van een elektrische auto;

 • dat voor het gebruik van de laadvoorziening deze op maximaal 250 meter van de woning van de gebruiker mag liggen;

 • dat een elektrische auto normaal gesproken vervanging is voor een andere auto, waardoor de parkeerdruk niet verder toeneemt;

 • dat de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die onder beheer is van de gemeente;

 • dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemachtigde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

BESLUIT

 • 1.

  Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locatie:

 • Zwanenkamp ter hoogte van nummer 287 in Maarssen

 • 2.

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 inclusief onderbord met de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 (pijlaanduiding).

In de bijlage zijn afbeeldingen opgenomen van de locatie Zwanenkamp 287 in Maarssen

 

College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

 

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Stichtse Vecht, 25 februari 2021

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

BEZWAAR

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de publicatiedatum van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.