Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ValkenswaardStaatscourant 2021, 10548VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT Geregelde voorrang fietspad Monseigneur Smetsstraat te Valkenswaard

Logo Valkenswaard

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

Gelet op:

- het vigerende Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

Overwegende:

- dat het openbaar gebied in eigendom en beheer is van de gemeente Valkenswaard;

- dat een gedeelte van de Monseigneur Smetsstraat ter hoogte van de N69 Westparallel is ingericht als (brom-)fietspad;

- dat op 3 juni 2020 een verkeersbesluit is gepubliceerd voor de inrichting van een verplicht (brom-)fietspad;

- dat de wegen voor en ná het bromfietspad verkeersluw zijn en ondergeschikt zijn aan de fietsverbinding tussen Dommelen en de recreatieve bestemming zoals het Eurocircuit en recreatiepark Kempervennen;

- dat vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid het wenselijk is dat de fietsers op de rechtdoorgaande richting voorrang hebben ten opzichte van het kruisende verkeer;

- dat niet gebleken is dat belanghebbenden hiermee onevenredig worden benadeeld dan wel dat er een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan;

- advies is ingewonnen bij Politie Zuid-Oost Brabant;

Besluiten:

tot het instellen van geregelde voorrang voor het fietspad Monseigneur Smetsstraat op twee nieuwe kruispunten ter hoogte van de fietstunnel Monseigneur Smetsstraat, middels het plaatsen van verkeersborden naar het model B1van bijlage 1 van RVV1990, zoals weergegeven op onderstaande tekeningen

Valkenswaard ….-….-2020,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard,

Teammanager afdeling RB

S.E.M. Orbon

Indien u het niet eens bent met het genomen besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient uw naam en adres te bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift betekent overigens niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u van oordeel bent dat – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan, kunt u de Voorzieningenrechter bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U dient uw verzoek dan te richten aan de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt overigens uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verzoeken u op de genoemde site te kijken voor de precieze voorwaarden. Bij indiening van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.