Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenStaatscourant 2021, 10419VerkeersbesluitenGemeente Vijfheerenlanden – Verkeersbesluit – Drie vergunninghouders parkeerplaatsen Handhaving aan de burgemeester Sloblaan in Meerkerk

Logo Vijfheerenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

Zaak 248350

 

OVERWEGENDE:

  • Gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) voor het plaatsen van deze verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is;

  • Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

  • gelet op dit artikel het college van Burgemeester en Wethouders van Vijfheerenlanden bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten voor de genoemde wegen;

  • Met het vertrek van Burgemeester en Wethouders vanwege de gemeentelijke fusie tot Vijfheerenlanden er parkeerplaatsen vrijkomen;

  • De vrijgekomen parkeerplaatsen op verzoek van Burgemeester en O.O.V. (openbare orde en veiligheid) ingedeeld mogen en moeten gebruikt worden voor de handhaving;

  • op grond van artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie;

  • de politie een positief advies geeft op het verkeersbesluit;

Beheer en onderhoud

Dat de gemeente Vijfheerenlanden het beheer en onderhoud heeft van de wegen in Meerkerk.

Motivering

Deze drie parkeervakken zijn het beste geschikt om snel in actie te komen met een calamiteit;

Door het kiezen van deze parkeervakken geen onveiligheid in de vorm van obstructie en blokkeringen van doorstroming;

Dat er vanuit het kantoor direct zicht is op de voertuigen van handhaving;

Dat de voertuigen voldoende duidelijk herkenbaar zijn;

 

Horen betrokkenen en afweging belangen

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de gemeente conform artikel 24 van het BABW de politie om advies gevraagd. Er is een positief advies uitgebracht over de bovengenoemde in te voeren verkeersmaatregel.

De parkeerverboden zullen ter plaatse aan de weggebruikers kenbaar worden gemaakt door middel van RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) verkeersborden model E09. De verkeersborden zullen aan het einde van het parkeervak worden geplaatst. Een en ander zoals op de bijgevoegde situatietekening staat aangegeven.

Besluiten het volgende:

  • I.

    tot het inrichten van een 3-tal vergunninghoudersparkeerplaatsen E09 parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouder met onderbord gereserveerd handhaving, parkeerverbod voor alle andere voertuigen aan de burgemeester Sloblaan in Meerkerk conform bijgaande tekening;

 

 

Datum besluit: 16 februari 2021

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag na de verzenddatum van deze brief. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het bestuursorgaan door of namens welk dit besluit is genomen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien het bezwaarschrift betrekking heeft op de gemeente Vijfheerenlanden kunt u terecht bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.