Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2021, 10403VerkeersbesluitenGereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceel 1, aan het Hockeyplein, te Den Haag

Logo 's-Gravenhage

Onderwerp: Voornemen tot toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.

Geachte heer, mevrouw,

Dit is het voornemensbesluitbesluit op uw ingekomen aanvraag, voor een gehandicaptenparkeerplaats, ten behoeve van bestuurders.

De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (bestuurders) zijn:

a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

c. gerekend vanaf het woonadres dient er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar te zijn;

d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

Uw situatie is als volgt onderzocht:

Het hoofd van de Dienst O.C.& W. van deze gemeente heeft naar aanleiding van uw beoordeling een sociaal medisch advies opgesteld.

De afdeling Vergunningen heeft een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd.

Hieruit zijn de volgende feiten naar voren gekomen:

1. u hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

2. u bent in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 50 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

3. gerekend vanaf het woonadres is er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar;

4. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein.

Omdat er is vastgesteld dat u aan eerdergenoemde criteria voldoet, hebben Burgemeester en wethouders van Den Haag het voornemen te besluiten:

I. tot plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Staatsblad 1990‑459), voorzien van een onderbord met vermelding van uw kenteken en daarbij de markering op het wegdek aan te brengen nabij het perceelnr. 1, aan het Hockeyplein, voor de geldigheidsduur van uw gehandicaptenparkeerkaart;

II. aan het besluit de voorwaarden te verbinden dat de afdeling Vergunningen van de dienst Stadsbeheer in kennis dient te worden gesteld:

a. wanneer vaststaat dat voor langere tijd van de gehandicaptenparkeerplaats geen gebruik wordt gemaakt;

b. wanneer een ander voertuig wordt aangeschaft;

c. wanneer het voertuig wordt vervangen door een gehandicaptenvoertuig;

d. wanneer aan de gehandicaptenparkeerplaats geen behoefte meer bestaat;

e. indien betrokkene is gekeurd als bestuurder en hij/ zij geen gebruik meer maakt van een voertuig dat door hem/ haar zelf wordt bestuurd;

f, indien betrokkene is gekeurd als passagier en geen van diens huisgenoten houder of eigenaar meer is van een voertuig.

De wettelijke basis voor dit besluit berust op:

artikel 18 eerste lid onder d. van de "Wegenverkeerswet 1994" en de artikelen 3, 4 lid 1, 8, 12, 14, 21, 24, 26 en 29 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer";

de Beleidsregels Gehandicaptenparkeren;

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

Senior medewerker Vergunningen,

U. Kelly

U kunt de stukken tot 4 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/openingstijden-en-locaties-stadsdeelkantoren.htm. Zienswijze: Bent u het niet eens met dit voorgenomen besluit? En bent u belanghebbend? Dan kunt u een zienswijze indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 4 weken na de datum bekendmaking van het voorgenomen besluit in gehandicaptenfaciliteiten@denhaag.nl. Volmacht: Dient u namens iemand anders een zienswijze in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon een zienswijze mag indienen. Meer informatie? Algemene informatie over bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact op nemen via telefoonnummer 14070