Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2021, 10154VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT Nummer 1404544 Onderwerp: verwijdering gehandicaptenparkeerplaats Hof van Oxford 16

Logo Doetinchem

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2020,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 

dat de Hof van Oxford in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de gehandicaptenparkeerplaats gebonden aan een kenteken aan de Hof van Oxford ter hoogte van huisnummer 16 wordt verwijderd;

 

dat de reden daarvoor is dat de aanvrager overleden is;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het verwijderen van een verkeersbord van het type E06 met onderbord OB309 (gehandicaptenparkeerplaats met kenteken) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met het Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. een gehandicaptenparkeerplaats gebonden aan kenteken te verwijderen aan de Hof van Oxford en deze maatregel te ondersteunen door middel van het verwijderen van een verkeersbord van het type E06 met onderbord OB309 (gehandicaptenparkeerplaats met kenteken) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

 

MEDEDELINGEN

 

 

Binnen de gestelde termijn (dus tot en met woensdag 7 april 2021) kunnen belanghebbenden tegen het verkeersbesluit bezwaar maken. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Tegelijk met het indienen van een bezwaarschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeentewinkel, telefoonnummer 0314-377377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

het Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 23 februari 2021,

B.H.W. Lubbers

manager van de afdeling ruimte