Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2020, 9991VerkeersbesluitenNr. 350356- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van een opheffing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 

 

DE UNITMANAGER BURGERZAKEN;

 

overwegende

 

DE UNITMANAGER BURGERZAKEN;

 

overwegende

dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de van de Stellingmolen 12 in verband met het feit dat de gebruiker is overleden , moet worden opgeheven;

dat gelet artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud is;

 

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd is aan de unitmanager Burgerzaken;

 

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

door het verwijderen van het bord conform model E6 (gehandicaptenparkeerplaats) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, en het bijbehorende onderbord en het verwijderen van de ondersteunende wegmarkeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de van de Stellingmolen 12 op te heffen;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkmaar, 13-02-2020

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar,

namens deze,

J. Duvekot,

Unitmanager Maatschappelijke Ondersteuning

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Omdat dit verkeersbesluit is genomen in het kader van een heroverweging als bedoeld in artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van bekendmaking in beroep komen bij de rechtbank Noord-Holland, afdeling Publiekrecht, sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.