Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2020, 9851Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan 'Oosteind 64, Papendrecht' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 64 te Papendrecht'

Logo Papendrecht

Bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 64 Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BPOosteind64-2001) vanaf donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 1 april 2020 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Het plan maakt de bouw van acht woningen mogelijk op een perceel dat voorheen gebruikt werd als opslagplaats voor een bedrijf in grondverzet. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Tiendweg Oost, aan de zuidzijde door het dijklint Oosteind en aan de oost- en westzijde door bestaande woningen. Deze gronden maken nu deel uit van de beheersverordening 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht'.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Hogere Waarden Wet geluidhinder

Het college maakt op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Oosteind 64' toepassing wil geven aan artikel 110a ven de Wet geluidhinder. Het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 64 te Papendrecht' ligt vanaf donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 1 april 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Papendrecht, 19 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Papendrecht

R. van Netten A.J. Moerkerke