Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijssen-HoltenStaatscourant 2020, 9817VergunningenRectificatie definitieve omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit voor het gebruik van het bijgebouw voor bed and breakfast aan de Dorpsstraat 47 in Holten

Logo Rijssen-Holten

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten heeft een omgevingsvergunning verleend in afwijking van het bestemmingsplan voor:

- het gebruik van het bijgebouw voor bed and breakfast aan de Dorpsstraat 47, 7451BS in Holten

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning, welke gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen, is een  zienswijze ingediend. Daarom is het plan aangepast en is de omgevingsvergunning gewijzigd verleend. In de publicatie van 11 februari 2020 is abusievelijk vermeld dat er geen zienswijzen zijn ingediend; dit is wel het geval.

Meer informatie

U kunt de verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 12 februari 2020 inzien bij het loket Ruimtelijk Domein of digitaal via http://ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=

NL.IMRO.1742.OVHC2019001

Vanaf donderdag 13 februari 2020 kan gedurende 6 weken beroep ingesteld worden bij de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Daarbij stuurt u een kopie van het bestreden besluit mee. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die ook hun zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht. Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als er sprake is van wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn of, als binnen die termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, als op dat verzoek is beslist. Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie over beroep vindt u op onze website onder https://www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimtelijk Domein.

 

Rijssen, 12 februari 2020

Burgemeester en wethouders,

Namens deze:

A.C. Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris