Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 9791VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in De Zeis ter hoogte van huisnummer 33 te Heesch

Logo Bernheze

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

De Zeis is gelegen in de kern Heesch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

de aanvrager, wonende in De Zeis te Heesch, een verzoek heeft ingediend voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woning;

de aanvrager niet de mogelijkheid heeft om op een eigen parkeerplaats te parkeren;

de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;

de aanvrager dusdanig beperkt is in zijn mobiliteit het wenselijk is een parkeerplaats te reserveren dicht bij de woning;

de mogelijkheid voor de gehandicapte bestuurder om dicht bij de woning te parkeren prevaleert boven die van anderen om op deze parkeerplaats de auto te kunnen parkeren.

overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie over dit besluit;

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

door het plaatsen van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op een parkeervak ter hoogte van De Zeis 33 te Heesch;

door het plaatsen van een onderbord onder het bord E6 met het kenteken die op naam staat van de gehandicapte bewoner, deze plaats voor te behouden aan de gehandicapte.

 

Datum: 6 februari 2020

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.

Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de volgende manier.

Een publicatie in de DeMooiBernhezerKrant;

Publicatie in de Staatscourant;

Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis in Heesch gedurende 6 weken vanaf de dag na publicatie.