Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 9708VerkeersbesluitenAmsterdam, Verkeersbesluit instellen diverse verkeersmaatregelen in de Sumatrastraat en de Valentijnkade

Logo Amsterdam

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

Overwegende dat:

 

de Sumatrastraat en de Valentijnkade onder beheer zijn en gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam;

de Sumatrastraat en de Valentijnkade erftoegangswegen binnen de bebouwde kom zijn waar een maximum snelheid geldt van 30 km/uur inclusief langsparkeergelegenheden aan beide zijden van de straat aanwezig zijn;

in de huidige situatie de Sumatrastraat tweerichtingsverkeer is terwijl het gedeelte van de Valentijnkade tussen huisnummers 35 en 124 eenrichtingsverkeer is met de rijrichting naar het westen;

gedurende de periode van 17-02-2020 t/m 01-09-2021 het gedeelte van de Sumatrastraat tussen huisnummers 238 en 248 afgesloten wordt i.v.m. het realiseren van een nieuwbouwcomplex (werkzaamheden aan de bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur);

gelet op bovenstaande, de afwikkeling en verkeerscirculatie van de Indische buurt in goede banen geleid moet worden en het gebied, mede voor nood- en hulpdiensten, bereikbaar moet blijven;

bovenstaande verkeerscirculatie alleen mogelijk is als het autoverkeer tijdelijk in twee richtingen gebruik gaat maken van de Valentijnkade tussen huisnummers 35 en 124;

op 15-01-2019 overleg over het plan met de Centrale Verkeerscommissie Amsterdam (CVC Amsterdam) heeft plaatsgevonden, waarin een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Is vertegenwoordigd, waarbij de verkeerscommissie positief op het (bebordings)plan heeft geadviseerd en hebben ingestemd met het voorgestelde ontwerp;

er tijdelijk meer (bouw)verkeer van de Valentijnkade gebruik gaat maken en het aantal verkeersbewegingen zal toenemen;

ter voorkoming van stremmingen en ter bevordering van de doorstroming van het verkeer er tevens een verbod om stil te staan, gedurende het gehele etmaal benodigd is;

voor het instellen van een tijdelijke maatregel, voor de duur van meer dan vier maanden op grond van artikel 37 van het BABW een verkeersbesluit dient te worden genomen

de gemeente Amsterdam gedurende de periode van 17-02-2020 t/m 01-09-2021 overgaat tot het instellen van:

 • 1.

  Een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in de Sumatrastraat, op het gedeelte tussen huisnummer 238 en 248, in te stellen door het plaatsen van het verkeersbord C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  Het opheffen van het eenrichtingsverkeer op het gedeelte van de Valentijnkade tussen de huisnummers 15 en 124 door het verwijderen van de verkeersborden c2 en c3 uit bijlage 1 van het RVV1990;

 • 3.

  Het instellen van een verbod om stil te staan, gedurende het gehele etmaal, aan weerszijden op het gedeelte van de Valentijnkade tussen de huisnummers 15 en 124 door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 uit bijlage 1 van het RVV1990;

de bovengenoemde beoogde maatregelen kunnen worden ingesteld door het plaatsen en aanbrengen van de benodigde bebording en markering, zoals aangegeven is op situatietekening;

het treffen van een verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

de bovenvermelde maatregel op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie en dat deze positief heeft geadviseerd;

Besluit

Gedurende de periode van 17-02-2020 t/m 01-09-2021 een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in de Sumatrastraat, op het gedeelte tussen huisnummer 238 en 248, in te stellen door het plaatsen van het verkeersbord C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990

Gedurende de periode van 17-02-2020 t/m 01-09-2021 het eenrichtingsverkeer op het gedeelte van de Valentijnkade tussen de huisnummers 15 en 124 op te heffen door het verwijderen van de verkeersborden c2 en c3 uit bijlage 1 van het RVV1990

Gedurende de periode van 17-02-2020 t/m 01-09-2021 een verbod om stil te staan, gedurende het gehele etmaal aan weerszijden in te stellen op het gedeelte van de Valentijnkade tussen de huisnummers 15 en 124 door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 uit bijlage 1 van het RVV1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

De bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

 

 

Amsterdam,

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Gombert

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie