Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2020, 9637Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, KUILENRODE 7 HOOGE MIERDE’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER

Logo Reusel-De Mierden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-de Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Kuilenrode 7 Hooge Mierde”, met ingang van 17 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt, evenals het ontwerpbesluit hogere grenswaarde (Wet geluidhinder).

 

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in het slopen van een bestaand horecapand met dienstwoning en de herbouw met een reguliere woning op het perceel Kuilenrode 7 te Hooge Mierde.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

De gemeente heeft tevens een aanvraag ontheffing wegverkeerslawaai ontvangen. Deze ontheffing is gevraagd in combinatie met de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied, Kuilenrode 7 Hooge Mierde”. Gelet op de bestemmingswijziging moet voor de nieuwe woning een hogere waarde krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder worden vastgesteld omdat het plan is gelegen binnen de zone Wet geluidhinder van de weg Kuilenrode.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan liggen ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

De gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplannen.

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPBkuil0068-ON01.

 

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan en op het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder. Dit kan op de volgende manieren:

Schriftelijk (Let op: Géén e-mail!): de gemeenteraad van Reusel-de Mierden, postbus 11, 5540 AA Reusel;

Mondeling: na afspraak met Klaus Schmitt, telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0497-650 650 of via het e-mailadres k.schmitt@reuseldemierden.nl. De gemeente maakt een kort verslag van de mondelinge zienswijze.

 

Vragen: voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Klaus Schmitt. U bereikt hem via het telefoonnummer 0497-650 067 of via e-mail k.schmitt@reuseldemierden.nl.

 

 

 

 

 

Reusel, 14 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

R. Brekelmans A.J.M.H. van de Ven

Secretaris burgemeester